অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

डि॒जिटल माली सेवायूं

डि॒जिटल माली सेवायूं

 1. कार्ड
  1. कार्ड छा आहिनि ?
  2. जुदा जुजा नमुने जा कार्ड केडहा आहिनि ?
  3. डेबिट .. क्रेडिट कार्ड जो इस्तमाल किअं कजे ?
  4. मां कार्ड जो इस्तमाल छो कयां ?
  5. कार्ड किअं हथु कजे
 2. यूऐसऐसडी (Unstructured Supplementary Service Data)
  1. यूऐसऐसडी छा आहे ?
  2. तव्हां खे छा खपे
  3. मां किअं इन जो इस्तमाल कया ?
  4. यू ऐस ऐस डी जा केडहा फाईदा आहिनि
  5. मेसर थिंदड सेवायूं
 3. ऐईपीऐस (Aadhaar Enable Payment System)
  1. ऐईपीऐस छा आहे
  2. मुंखे छा करणो पवंदो ऐईपीऐस खे उजागर करण लाई
  3. मां छो इन खे इस्तमाल कयां
  4. ऐ ई पी ऐस डे॒तीलेतीअ लाई फलाणा कदम आहिनि
 4. यू पी आई (गंड॒यलु भुगतान इंटरफेस)
  1. यू पी आई छा आहे ?
  2. इहो किअं कमु कंदो आहे ?
  3. खसिसयूंतु ऐं फाईदा चा आहिनि
 5. इ- कच्कोलु
  1. इ- कच्कोलु छा आहे
  2. इहो किअं कमु कंदो आहे?
  3. मां इ-कच्कोल किअं इस्तमाल कयां ?
  4. लाजमी तोर अमल

डि॒जिटल माली सेवायूं जे गंढजमु जो वास्तो समाज जे धारायती ऐं वांजयलु तब्के पारां डिजिटल लघ सां आहे ऐं वाजिबी माली सेवायूंनि जो इस्तामाल सां आहे. इन मतलतब खे साखार्तो करण लाई, मेसर कयलु सेवायूं खे डिजिटल सावायूं (डी ऐफ ऐस) चईजे थो. इन खे संवारियो वयो आहे ग्राहकनि जे जरुरत मोजिबु ऐं इहे मेसर पई कयूं वञिनि ऐडहनि खर्चन ते जो कि बि॒हनि ग्राहकनि तोडे सेवा डिं॒दडनि पारां जे सघ में आहे. ऐडही कहिं बि डिडिटल माली सेवायूं जा ट्रे भांङा आहिनि – डिजियल डे॒तीलेती पेहो, रोजिकी गुमाश्ता ऐं ओजार जो ग्राहक तोडे रोजिकी गुमाश्ता पारां इस्तमाल, घणोतणो मोबाईल फोन सां, डे॒तीलेती नसबत पेहे मार्फत.

इहो हिकु तरिको आहे जहिं सां अण-बैंकाईती आबादी घणे में घणो हथु पई कयो माली सेवायूं ते पहुच सावायूं डि॒जिटल वाटि मार्फत. बैंक, साईकरो-फाईनांस संसथायूं, मोबाईल सेवाडिं॒दड ऐं टिहे धर इस्तमाल पई कयो मोबाईल फोन, विकरे – जी – जाई औजार, नंढे- हद गुमाश्दे जे तानेबाने जे साणु, मेसर पई कयो, मुल माली सेवायूं वधिंदड सहुलियत, मात्रां सा ऐं रिवाजी बैंकाइती पारां मेसर थिंदड खां घटि किमतनि ते

मुल तरिकनि जा डी ऐफ ऐस जेके हिन किताबडीअ में ड॒सया वया आहिनि सो हिन रित आहिनि-

 • कार्ड
 • यू ऐस ऐस डी
 • ऐईपीऐस
 • यपीआई
 • कच्कोलु

कार्ड

कार्ड छा आहिनि ?

इहे घणो तणो बैकनि पारां पधिरा कयो वेंदा आहिनि ऐं विहराये था सघिजिनि तंदुसि विमे, इस्तमाल ऐं कार्ड हलाईंदज पारां भुगतान मार्फत. टिन नमुननि जा कार्ड पया थेनि – डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐं प्रीपेड कार्ड

जुदा जुजा नमुने जा कार्ड केडहा आहिनि ?

 • प्रीपेड कार्ड– इहे ग्राहक जे बैंक खाते सां अगवाटि भगया वेंदा आहिनि. सिमित राशी जे डे॒ती लेती लाई इस्तमाल करे था सघिनि. इहे बि॒हर चार्ज करे था सघिजिनि मोबाईल फोन वांङिरु. इस्तमाल में हथीका आहिनि
 • डेबिड कार्ड – बैंक पारां पढिरा कया वेंदा आहिनि जिते तव्हां जो खातो आहे. बैंक खाते सां गंढयलु आहे. डेबिट काईड पधिरां कया वेंदा आहिनि खातो हलाईंदड खे (चालु .. बचत .. ओवरड्राफट) ऐं को बि खर्चु यकदम वापराईंदड जे खाते मां भुगतान कयो वेंदो आहे. वापिराईदड इन कार्ड जो इस्तमाल करे थो सघे रोक हासिल करण लाईं जहिं हद साईं साणसि बैंक मोकल पई डि॒ञि, इन जो इस्माल घरेलु रोक फेरबदल लाई पिणि इस्तमाल करे सघजे हिक शख्स खां शख्श ताईं
 • क्रेडिट कार्ड – इहे बैंक .. आर बियूं इकायूं पारां मोकल डिंञल ब॒यूं ईकायूंनि .. पारां पधिरा कया वेंदा आहिनि. मुंल्क मंझ तोडे परडे॒ह में इस्तमाल करे था सघिजिनि (इन शर्त ते त इहे परडे॒हि में इस्तमाल लाई मेकल हेटि आहिनि), डेबिट कार्ड जे उबतड, क्रेडिट कार्ड सां, ग्राहक बैंक खाते में जमा राशी खां वधिक खर्चु थो करे सघे, पर हर कार्ड जी राशी जे खर्च जी हद मुकरर कयलु हुंदी आहे जहिं हद थाई खर्चु करे थो सघजे.

पिणि हिक वक्त जो मुदो आहे जहिं जे हद ताईं खर्चल दाऱ राशी जो मोट भुगतान करणो पवंदो. इहा राशी बैंक खे मोट भुगतान करणी पवंदी बैंक खे उन वयाज जे किमत जे साणु जिअं कार्ड पधिरो कंदड पारां लागु कयलु हुजे, उन हालत में जेकर पक कयलु वक्त अंदड भुगतन न कयो वयो त.

डेबिट .. क्रेडिट कार्ड जो इस्तमाल किअं कजे ?

 • हिक ऐ टी ऐम मां रुपया निकारण लाई, वापिराईंदड खे पहिंजो क्रेडिट ..डेबिट काईड खे विझणो पवंदो ऐं पहिंजे खसुसी पीन नम्बर (4 अंकनि) जो कि बैंक पारां पधिंरो कयो वयो हुजे सो दाखिल करणो पवंदो. हर डि॒हिं केतरी राशी निकेरे सघबी इहो बैंक पारां पक कई वेंदी आहे.
 • डेबिट कार्ड सां, वापिराईदड बि॒यूं माली तोडे अण-माली डे॒तीलेतीयूं कारवाहित करे थो सघे जिअं कि बैंक खाते में बचयलु राशी जी जा॒णि, चेक या रोक जी जमा, खाते जा नंढा विचुड हथु करण वगिराहि बैंक में दाखिल थिअण कां सवाई
 • अहम रोजिके गोदाम ऐं हटनि तां खरिदारी जो तरिको लाई हेठि जाणायलु तरिके खे मञो

मां कार्ड जो इस्तमाल छो कयां ?

 • पहिंजे काईड जो इस्तमाल कयो किथे बि खरिती लाई
 • इस्तमाल करे थो सघजे भुगतान करण लाई हटनि, ऐ टी ऐमनि, कच्कोलनि, माईकरो ऐ टी ऐम, आनलाईन खरिदी ते
 • बि॒हिनि ड़ेबिट ऐं क्रेडिट कार्डनि जो इस्तमाल करे थो सघजे ऐ टी ऐम मां रोक जी नेकालीअ लाई, शयूं तोडे सेवायूंनि जी खरिदीअ लाई पाआंट आफ सेल ( पी ओ ऐस) ऐं आनलाई खरिदी लाई.
 • इस्तमाल केर थो सघजे समुनि आम-सेवायूंनि जे बिल जे भुगतान सांङे
 • वापिराईंदड सोघी करे सघे टिकेट (हवाई जहाज .. रेल .. बस), हेटल सोघो करे थो सघे, ऐं रेस्टुरेंटनि में भुगतान करण लाई इस्तमाल करे थो सघे
 • पहिंजो कार्ड जो इस्तमाल कयो कहिं बि सेवा जो भगतान करण सांङे कहिं बि जाई ते जिते कार्ड रिडर .. पी ओ ऐस मशिन मोजुद हुजे

कार्ड किअं हथु कजे

वापिराईंदड डेबिट .. रुपे .. क्रेडिट कार्ड लाई अर्जु करे थो सघे समुरनि सरकारी तोडे निजी बैंकनि में

 • शहरी डेबिट कार्ड हथु करे थो सघे लागापो रखिंदड बैंक शाखा में अर्जी जमा करे
 • शहरी मटे शा सघिनि पहिंजा डेबीट कार्ड रुपे कार्ड लाई
 • शहरी जनि खे बैंक खातो नाहे से अगवाटि खातो खोलनि कार्ड हथु करण लाई
 • सरकारी फर्मान मोजिबु, समुरा जन धन खाता हलाईंदड खे रुपे कार्ड पधिरा कया वेंदा

यूऐसऐसडी (Unstructured Supplementary Service Data)

यूऐसऐसडी छा आहे ?

यूं ऐस ऐस डी लफज अण-सावारियल धर सेवा डेटा लाई इस्तमाल पयो कजे. इहा हिक सेवा आहे जहि जो मकस्द आहे त बैंकी सेवा खे मुल्क जे हर आम माण्हु ताई पुजा॒यो वञे. सेवा मोकल पई डि॒ञी त हर वापलाईंदड बैंक सावायूंनि हथु करे हिक सागे॒ नम्बर सां भले संदुसि फोन जी सेवाडिं॒दड, मोबाईल औजार केरु छोन हुजे या इलाईको केडहो बि छोन हुजे. इहो सभु मेसर पयो कजे राष्ट्रीय ग॒ड॒यलु यू ऐस ऐस डी पेहे ( ऐन यू यू पी) मार्फत हिक नंढे कोड *99# ते. इन जो इस्तमाल करे थो सघजे वापराईंदड पारां हर डि॒हिं रुपया 5000 जे भुगतान ताईं.

तव्हां खे छा खपे

 • बैंक में खातो
 • जी ऐस ऐम में का बि मोबाईल फोन
 • वापिराईंदड जे खाते में मोबाईल नम्बर पंजिकृत थिअल हुअण खपे

मां किअं इन जो इस्तमाल कया ?

 • 1 पहिंजे बैंक शाखा में मञो पहिंजो मौबाईल नम्बर खे पहिंजे बैंक खाते सां गंढण लाई (ऐ टी ऐम तोडे आनलाई करे थो सघजे)
 • तव्हां खे मोबाईल राशी सुञाणप ( ऐम ऐम आई डी) ऐं मोबाईल पीन ( ऐम पीन) मिंलिंदी
 • ऐम पीन यादि रखजो

यू ऐस ऐस डी जा केडहा फाईदा आहिनि

यू ऐस ऐस डी सहुलियत जे इस्तमाल करण जा पदमअ

 • पहिंजो मोबाईल नम्बर पहिंजे बैंक खाते सां गंढो
 • पहिंजे फोम तां *99# डायल करो
 • नंढे नाले मार्फत पहिंजे बैंक जे नाले जां पहिंरा टे अखर दाखिल कयो या आई ऐफ ऐस सी कोड जा पहिंरा 4 अखर
 • “राशी – फेरबदल – ऐम ऐम आई डी” विकल्प चुंडो
 • अदा कंदड जो मोबाईल नम्बर ऐं ऐम ऐम आई डी दाखिल कयो

अदा कंदड जो मोबाईल नम्बर ऐं ऐम ऐम आई डी दाखिल कयो

मथे जाणायल कदमनि सां तव्हां पहिंजी राशी फेबदल करे था सघो

मेसर थिंदड सेवायूं

अण-माली सेवायूं

 • बचत जो अर्जु – वापिराईदड चकासे थो सघे मेसर थिअल बचत मोबाईल नम्बर सां गंढयल बैंक खाते जी
 • नंढा विचुड – वापिराईंदड हथिको करे थो सघे मोबाईल नम्बर सां गंढयल बैंक खाते जो
 • ऐम ऐम आई जाणो *(मोबाईल राशी सुञाणिंदड) – वापिराईजड जाणे थो सघे बैंक पारां मेसरकयलु ऐम ऐम आई डी नमबर मोबाईल बैंकिंग जे पिंजिकरण महल
 • हथिको / मटो ऐम पीन – वापिराईदड हथेको / मटे थो सघे ऐम – पीन (मोबाईल पान) जो कि हिक गु॒झे लफज मोजिबु आहे ऐं इस्तमाल करे थो सघे माली डे॒ती लेती खे साबिती करण लाई

माली सेवायूं:

 • राशी फेरबदल मोबाईल नम्बर ऐं ऐम ऐम आई डी सां – वापिराईंदड फेरबदल करे तो सघे राशी ऐंम ऐम आई डी ऐं फाईदोपठिंदड जे मोबाईल नम्बर सां
 • राशी फेरबदल आई ऐफ ऐस सी कोड ऐं खाते नम्बर सां – वापिराईदड फेरबदल करे थो सघे राशी आई ऐफ ऐस सी कोड ऐं फाईदो वठिंदड जे खाते नम्बर दाखिल करे

तव्हां पहिंजे लागापो रखिंदड बैंक जे वेबसाईट सां वास्तो करे था सघे वधिक हिदायतुनिं सांङे

ऐईपीऐस (Aadhaar Enable Payment System)

ऐईपीऐस छा आहे

ऐईपीऐस बिहे थो आधार आनाबिलड पेमेंट सिसटम लाई. इहा हिक भुगतान सेवा आ जेका मदद पई करे ग्राहक खे त हु पाणखे सुञाणिनि पहिंजे आधार कार्ड जे इस्ममाल मार्फत ऐं मुल बैंककाईती डे॒तीलेती करण सांङे. इहा मोकल डि॒दी आहे बैंक –खां - बैंक डे॒तीलेती नसबत जी ओ ऐस (माक्रो ऐ टी ऐम) ते बैंक करोसपोंडेंट जे मदद सां ( बा सी ). वापिराईंदड खे पहिंजे बैंक खाते जे साणु पहिंजे आधार सुञाणप नम्बर गडा॒अणो पवंदो या बी सी जी मदद सां वापिराईदड जेतरि बि डे॒तीलेती वणे ओतरीयूं डेतालेतयूं करे थो सघे कहिं बि ऐईपीऐस तां कहिं बि पीन या गु॒झेलफज खां सवाई.

मुंखे छा करणो पवंदो ऐईपीऐस खे उजागर करण लाई

फलाणा विचुड खपिंदा ग्राहक पारां ऐ ई पी ऐस डे॒तीलेती नसबत -

 • आई आई ऐन (बैंक जी सुञाणप जहिं सां ग्राहक गंढयलु हुजे थो)
 • आधार नम्बर
 • दाखिले महल वरतलु अंङुनिन जी निशानी

मां छो इन खे इस्तमाल कयां

ऐ ई पी ऐस सां तव्हां फलाणयूं बैंकाईती डे॒तीलेती करे था सघो

 • बचत जाणु
 • रोक निकाली
 • राशी जमा
 • आधार खां आधार ताईं राशीअ जी डे॒तिलेती
 • वाजिब अघ हट खां खरिदी ऐ ई पी ऐस मार्फत

ऐ ई पी ऐस डे॒तीलेतीअ लाई फलाणा कदम आहिनि

मां छो इन जो इस्तमाल कयां

 • इस्तमाल में सहुलो, सोघो ऐं सलामत भुगतान पेहो, अंङुरियूंनि जे निशानियूंनि ऐं आधार जे मार्फत फाईदो हथु कयो
 • कहिं शख्स जे आबादीअ सां लागापे ऐं बायोमेट्रिक / अखयूंनि जी पुतली जी जाणि ते दारुमदार रखण सबब, इहो कहिं बि धोकेबाजी ऐं अण- सची कार्यवाहि जे जुठ खां निजात डि॒दो आहे.
 • आधार जे साबिती सां कहिं बि मर्कजी तोडे राज्य सरकार जि सरकारीअ सहुलितयूं जिअं हिमिताईंदो आहे नरेगा, समाजी तपफूज पेंशन, अण-सघेरनि वडी॒ ज॒मार पेंशन वगिराह
 • हिमिताईंदो आहे बैंकनि मंझ डे॒ वठि सोघो ऐं तहफूजी रित
 • सघेरो कंदो आ बैंकयुंनि खे त माली सेवायूंनि जी आछ खे अण-पुजयलु ग्राहकनि ताई पुजाअण नसबत जेके संदुनि शाखा जे तानेबाने खां बा॒हर हुजिनि छो स बी सी जे फाईदोवठिंदड अण-बैंककाईते ऐं बैंकाईते जे अणाटि इलाईके में हुजिनि था.
 • फिलहाल का बि डे॒तीलेती कर नाहे वसुलो वेंदो
 • बैंक खातो नम्बर यादि रखण जी जरुरत नाहे
 • ग्राहक बायोमेट्रिक औजार गंढयलु कम्पयूंटर डे॒तीलेती करे था सघिनि घर मां ई कम्पयूंटर, ऐपनोऐड फोन / टेबलेट जे इस्तमाल सां. बायोमेट्रिक ओजार सुधा के टेबलेट मेसर आहिनि ऐं इहे डे॒तीलेती में इस्तमाल करे था सघिजिनि.
 • ग्राहक बायोमेट्रिक औजार गंढयलु कम्पयूंटर डे॒तीलेती करे था सघिनि घर मां ई कम्पयूंटर, ऐपनोऐड फोन / टेबलेट जे इस्तमाल सां. बायोमेट्रिक ओजार सुधा के टेबलेट मेसर आहिनि ऐं इहे डे॒तीलेती में इस्तमाल करे था सघिजिनि.

यू पी आई (गंड॒यलु भुगतान इंटरफेस)

यू पी आई छा आहे ?

यू पी आई ग॒ड॒लु भुगतान इंटरफेस खे चईजे थो. इहो हिकु शरिशतो आहे तकडे इलेक्टेरानीक भुगतान जो तिखड फोन जे मार्फत. इहो हिकु यकदम भुगतान सेवा (आई ऐम पी ऐस) जो वाधारयलु तर्जुमो आहे जहिं जो इस्तमाल बैंक खातनि जें मंझ राशी फेरबदल लाई कजे थो.

आई ऐम पी ऐस वांङुरु यू पी आई डि॒हिं रात राशी फेबदल सेवा आहे

 • इहो वापिराईंदड खे साबिती कंदी आहे जिअं हिकु डेबिट कार्ड कंदो आहे फोन खे हिक औजार तोर जे इस्तमाल सां धार कार्ड जे बिदरां.
 • इहो 24 कलाक , 365 डिं॒हिं कमु कंदो आहे

तव्हां खे छा खपे ?

 • हिक तिखड फोन यू पी आई ऐपलीकेशन (ऐपअ) जे साणु
 • हिकु बैंक खातो

इहो किअं कमु कंदो आहे ?

हिक सवली 3 कदमी रिथा यू पी आई मार्फत आनलाईन डे॒तीलेती सांङे

पंजिकरण पंहिंजे बैंक जी यू पी आई ऐप डाउंलोड कयो
पहिंजे खाते जा विचुड पंजिकृत कयो ऐं असुली सुञाणप ठायो पहिंजे नाले या फोन नम्बर सां
हिकु भेडे रिथा
आनलाईन खरिदी भुगतान विकल्पनि में वञो यू पी आई मार्फत बुगतान चुंडो
रुगो॒ पहिंजी असुली मुढाणप मेसर कयो धंधेडीअ खे
खरिदी कंदड शई खे पहिंजे छकिडे में गंढो
मोबाईल साबिती तव्हां खे हिक उबिरियल-दरी हथु इंदी पंहिंजे फोन जे यू पी आई ऐप में तव्हां खां आनलाईन खरिदी लाई मोकल घुरिदे
पंहिंजो सोघो पीन दाखिल कयो
कामयाब डे॒तीलेती जी पहुच तव्हां जे फोन में मोकली वेंदी

99Service

खसिसयूंतु ऐं फाईदा चा आहिनि

 • यू पी आई निजाद डि॒दो आहे पापिराईंड जो नालो, बैंख खातो नम्बर, आई ऐफ ऐस सी कोड या बैंक जी शाखा वरचण जी जरुरत खां
 • यू पी आई पिणि निजाद डिं॒दो आहे रिवाजी ओजार जे इस्तमाल खां जिअं डेबिट कार्ड
 • जुदा जुदा कदमनि जी कार्यवाही जिअं नेट-बैंकिंग जे इस्तमाल जी जरुरत नाहे जेके फिशिंग जे असर हेठि हुजिनि था अण-सेघे फ्रेमवर्क सबब
 • जाम सहुली ऐपलिकेशन आहे ऐं कहिं पारां इस्तमाल करे था सघजे
 • यकदम जकडी ऐं सोघी साबिती आहे ऐं किथोउं बि कार्वाहित करे था सघजे
 • वाठि ती खोले अगो॒पोई अण-रोक डिजिटल समाज लाई
 • इन जो इस्तमाल करे थो सघजे रुपयनि जी आछ लाई, हिक रसिद तोर
 • ग्राहक यू पी आई जो इस्तमाल सहुलतुंनि बिल ऐं स्कुल फीस लाई पिणि करे था सघिनि

इ- कच्कोलु

99Service

इ- कच्कोलु छा आहे

इ-कच्कोलु जे मसलबु इलेक्ट्रानि कच्कोलु आहे, इहो हिकु इलेट्रानिक कार्ड आ जो कि हिक कम्पयूटर या हिक तिखड फोन जहिऐ आनलाईन डे॒तीलेती लाई इस्तमाल कबो आहे. कच्कोलु जो कमु कहिं क्रेडिट या डेबिट कार्ड जेडहो आहे. कच्कोलु खे खपे थो त राशी जे भुगतान लाई शख्स जे बैंक खाते सां गंढयो वञे. कच्कोलु जे मोलु मकस्द आहे त बि॒ना-कागरी रुपयूंनि सां डे॒तीलेती सहुली कजे.

इहो किअं कमु कंदो आहे?

इ-कच्कोलु जा ब॒ अहम जुजा आहिनि, साफ्टवेअर ऐं जाणि

साफ्टवेअर जजो निजी जाणिण कठो कंदो आहे ऐं सलामती तोडे डेटा जी ऐनकृपशन मेसर कंदो आहे जड॒हिं त जाणि वारो जजो वापिराईंदड पारां डि॒ञनजाण जे डेटाबेज आहे जहिं मंझ संदुनि नालोस पहुच जो सरनामो, भगतान जो तरिको, भगतान जी राशी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगिरह जा विचुड मोजुद हुंजा आहिनि.

मां इ-कच्कोल किअं इस्तमाल कयां ?

ग्राहक लाई:

 • पहिंजे ओजारअ में ऐम डाउनलोड कयो
 • लागापो जाण सां साईन इन कयो. वापिराईंदड हिकु गु॒झो लफजु लहिंणिदो
 • डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या नेट-बैंकिंग जरिऐ रोकडा भरो
 • आनलाईन खरिदी बैदि, इ-कच्कोलु पहिंजेपाण वापिराईंदड जाणि सां राशी भुगतान फार्म भरींदो
 • जड॒हिं आनलाईन भगतान कबो, वापिलाईंदड खे आर्डर फार्म नाहे भरणो पवंदो कहिं बि बेवसाईंट में छो त जाणि डेटाबेज में जमा थी पई हुजे ऐं पाहिंजे पाण पाधारिंजीदी

धंधेडीयूंनि लाई:

 • धंधेडी ऐम जाउंलोड कंदो पहिंजे औजार में
 • साईम इन कयो लागापो रखिंदड जाणि सां, वापिराईंदड लहिणिदो हिकु गु॒झो लफजु
 • पाण खे पहिंजे पाण हिकु धंधेडी तोर पधिरो कयो
 • राशी कबूलण शुरु कयो

लाजमी तोर अमल

 • पहिंजो मोबाईल नम्बर पंजिकृत कयो बैंक में ऐस ऐम ऐस जरिऐ हर डे॒तीलेती जी जा॒णि हथु कणण लाई
 • पहिंजो पीन कहिं सा बि न वरचो
 • डे॒ती लेती रुगो॒ वेसाहु कंदड धंधेडीयूंनि सा कयो
 • जड॒हिं ऐ टी ऐम में हुजो इन जी पक कयो त को बि तव्हां जे कुल्हे मथों न पयो डि॒से
स्त्रोत: सीएससी भारतु।


© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate