অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

पथिरीअ जी बीमारी

पथिरी घणनि मरीज़नि में नज़र ईंदड़ हिक अहिमियत वारी किडनीअ जी बीमारी आहे । पथिरीअ में सही न सघिजे एतिरो सूर थींदो आहे ऐं घणाई दफ़ा बिना कंहिं निशानीअ जे पिणु थींदी आहे । किनि मरीज़नि में पथिरीअ जो वक़्त सिर इलाज न कयो वञे त पथिरी पेशाब में इन्फेक्शन ऐं किडनीअ खे नुक़िसान पिणु करे सघे थी । हिकु दफ़ो पथिरी खिअे त​, वरी वरी बि थिअे, इहा आम रवाजी गा॒ल्हि आहे, तंहिंकरे पथिरीअ बाबत ऐं उन खे रोकण जे उपावनि बाबत जा॒णणु तमाम ज़रूरी आहे ।

पथिरी छा आहे ?

पेशाब में आयल केलिशियम ओक्ज़ेलेट या बि॒यनि मइदिनी लूणनि जा जुज़ा (Cyrs-tals) हिक बि॒अे सां गडि॒जी लंबे अरिसे बइद मूत्र मार्ग में सख़्त पदार्थ ठाहीनि था, जिन खे पथिरीअ तोर सुञातो वेंदो आहे ।

पथिरी केतरी हूंदी आहे ? उहा कहिड़ी डि॒सण में ईंदी आहे ? उहा मूत्र मार्ग में किथे डि॒सण में ईंदी आहे ?

मूत्र मार्ग में थींदड़ पथिरी जुदा -जुदा क़द (मक़िदार​) जू हूंदी आहे, जेका रेतीअ जे कणे जेतिरी नंढी या बाल जेतिरी वडी॒ पिणु थी सघे थी । का पथिरी गोल या बेज़वे आकार (Oval) ऐं बा॒हिरां लसी हूंदी आहे । इन क़िसिम जी पथिरी घटि सूर कंदी आहे ऐं सविलाईअ सां क़ुदरती नमूने पेशाब ज़रीये बा॒हिर निकरी वेंदी आहे ।

का पथिरी खहुरी हूंदी आहे, बेहद सूर करे सघंदी आहे ऐं सविलाईअ सां पेशाब ज़रीये निकिरंदी न आहे ।

पथिरी मुख्य नमूने किडनी , पेशाब वाहिनी या मसाने में ऐं कड॒हिं पेशाब जी नलीअ में पिणु नज़र ईंदी आहे ।

मूत्र मार्ग जी पथिरी पेट जे न सही सघिजे अहिड़े सूर जो मुख्य कारण आहे ।

किडनीअ जी पथिरी केतिरनि क़िसिमनि जी हूंदी आहे?

 • केलिश्यम स्टोन्स​ (Calcium Stones): रवाजी तोर हिन क़िसिम जी पथिरी अटिकल ७०%-८०% मरीज़नि में डि॒सण में ईंदी आहे । केलिश्यम स्टोन्स घणो करे केलिश्यम ओक्ज़ेलेट जे रूप में वधीक ऐं केलिश्यम फास्फेट जे रूप में थोड़ा घटि हूंदा आहिनि । केलिश्यम ओक्ज़ेलेट जी पथिरी अेसेडिक पेशाब में ई ठहंदी आहे ।
 • स्ट्रुवीट स्टोन्स​ (Struvite Stones): स्ट्रुवीट स्टोन्स (मेग्रेशियम अेमोनियम फास्फोट​) पेशाब में ऐं किडनीअ में इन्फेक्शन जे करे ठहंदड़ हिन क़िसिम जी पथिरी तमाम घटि अटिकल १०-१५% मरीज़नि में ई डि॒सण में ईंदी आहे । हिन क़िसिम जी पथिरी औरतुनि में वधीक डि॒सण में ईंदी आहे ऐं आल्केलाइन युरीन में ई ठहंदी आड़े ।
 • युरीक एसिड स्टोन्स (Uric Acid Stones): युरिक अेसिड स्टोन्स तमाम घटि अटिकल ५-१०% मरीज़नि में , जिनि जे पेशाब में युरिक एसिड जो अंदाज़ वधीक हुजे ऐं पेशाब लगा॒तार एसिडिक रहंदो हुजे, अहिड़नि मरीज़नि में थींदो आहे । जंहिं खे गाअुट​ (Gout), जेके मांस (गोश्त​) खाईंदा हुजनि (जंहिं में प्रोटीन वधीक हूंदो आहे), डीहाइड्रेशन या केमोथ्रापी थियल हुजे, अहिड़नि मरीज़नि में पिणु वधीक नज़र ईंदो आहे । युरिक अेसिड स्टोन्स रेडीयोलुसेन्ट हूंदो आहे, जंहिं करे अेक्स​ऋए में नज़र ईंदो आहे ।
 • सीस्टीन स्टोन्स (Cystine Stones) : Cystine Stones तमाम घटि अंदाज़ में ऐं किनि Cystinuria वारनि मौरोसी (वरिसे में ) मरीज़नि में ई नज़र ईंदी आहे । पेशाब में वधीक अंदाज़ में Cystine खे सिस्टीन्युरीया चइजे थो ।

स्टेग होर्न स्टोन (Staghorn Stone) छा आहे ?

Staghorn स्टेग होर्न पथिरी तमाम वडी॒ क़िसिम जी हूंदी आहे जेका सजी॒ किडनीअ में पखिरियल हूंदी आहे । हीअ पथिरी हरण जे सिड़नि जहिड़ी डि॒सण में ईंदी हुअण सबबु हिन पथिरीअ जो नालो Stag (deer हरण​) horn (सिङ​)= Staghorn Stones रखियल आहे। घणे भाङे मरीज़नि में हिन जो निदान देर सां थींदो आहे छाकाण त हीअ पथिरी तमाम घटि सूर करे थी या लंबे अरिसे ताईं सूर खां सवाइ रहे थी ऐं किडनीअ खे तमाम घणो नुक़िसान करे सघे थी ।

पथिरी थियण जा मुख्य कारण कहिड़ा आहिनि ?

हर हिक माण्हुअ में पथिरी ठहण जो गुमान आणे सघिजे थो । घणे भाङे माण्हुनि में पेशाब जूं ख़ास क़िसिम जूं कीमियाई शयूं मइदिनी लूण जे जुज़नि खे गडु॒ थियण खां रोकीनि थियूं, जंहिं करे पथिरी नथी ठहे । कुझ माण्हुनि में हेठियुनि सबबनि जे करे पथिरी थियण जो इमिकान रहे थो ।

 • घटि पाणियठु ख़ास करे घटि पाणी पीअण जी आदत ।
 • मौरोसी (वरिसे में ) पथिरी थियण जी तासीर ।
 • खाधो: मांस (जंहिं में प्रोटीन वधीक हूंदो आहे), सोडियम ऐं ओक्ज़ेलेट जो अंदाज़ वधीक हुजे ऐं घटि फायबर अईम वधीक पोटेशियम वारा खट्टा फल ।
 • रवाजी नमुने ७५% किडनीअ जी पथिरी ऐं ९५% मसाने जी पथिरी मर्दनि में वधीक थींदी आहे । २० खां ७० सालनि जी उम्र दरम्यान ऐं वधीक चरिबी॒अ वारनि मर्दनि में पथिरी थियण जो इमकान वधीक रहे थो ।
 • घणो वक़्त बिस्तरे दाख़िल हुजे ।
 • जे के माण्हू तमामु गरम या घिमियल वातावरण में रहंदा हुजनि ।
 • हर घड़ी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन ऐं रंडक जे करे पेशाब अटिकी पवंदो हुजे ।
 • मेटाबोलिक डिसीज़ : हाइपर पेरा थाइराडीज़म​, सिस्टीन्युरिया गाअूट वगै़रह ।
 • विटामिन सी या केल्शियम वारियूं दवाऊँ तमाम वधीक अंदाज़ में वठण सां ।

पथिरीअ जूं ख़ासियतूं (निशानियूं )

पथिरीअ जो सूर पथिरी किथे आहे, केतिरी आहे ऐं कहिड़े क़िसिम जी आहे उन ते आधार रखे थो । पथिरीअ जूं आम ख़ासितयूं (निशानियूं) हिन रीति आहिनि ;

 • पेट में सूर ।
 • घणाई दफ़ा पथिरीअ जो निदान ओचितो ई थींदो आहे । कड॒हिं वरी बी॒ कंहिं तकिलीफ जी तपास करण सां याअ नेमाइतो हेल्थ चेक​-अप कराइण वक़्त निदान थी वेंदो आहे । जंहिं पथिरीअ जूं के बि निशानियूं न हूंदियूं आहिनि, उन खे Silent Stone चइबो आहे ।
 • हर घड़ी पेशाब करण लाइ वञिणो पवे ऐं लगा॒तार पेशाब लग॒ण जो ख़्याल रहे ।
 • उलिटी-उबि॒था थियनि ।
 • पेशाब में रतु निकरे ।
 • पेशाब करण वक़्त सूर या साड़ो (जलनि) थियणु ।
 • जेकड॒हिं पथिरी पेशाब जी नलीअ में अटिकी पवे त पेशाब जो वहिकरो ओचितो ई बंद थी वञे ।
 • पेशाब में पथिरीअ जो निकिरणु ।
 • कुझ मरीज़नि में पथिरीअ जे करे वक़्त​-बि-वक़्त मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन ऐं पेशाब में रंडक जे करे किडनीअ खे रवाजी खां वठी गंभीर नुक़िसान पिणु थी सघे थो ।

पथिरीअ जे सूर जूं ख़ासियतूं

पथिरीअ जे सूर जी सख़्ताई ऐं सूर -माण्हू में अलग॒-अलग॒ हूंदो आहे । पथिरी किथे आहे, केतिरी आहे ऐं कहिड़े क़िसिम जी आहे, उन ते मदार रखे थो । वडी॒ पथिरी वधीक सूर कंदी आहे, इहा मञिता ग़लत आहे । नंढी पर खहुरी पथिरी तमाम तिखो सूर कंदी आहे, वडी॒ ऐं लसी पथिरीअ खां ।

 • पथिरीअ जो सूर ओचितो ई ओचितो शुरू थींदो आहे । इहो सूर डीं॒हं जा तारा डे॒खारे छडे॒, अहिड़ो सख़्त ऐं सही न सघिजे, अहिड़ो हूंदो आहे ।
 • किडनीअ जी पथिरीअ जो सूर कमर (चेल्हि) खां शुरू थी अगि॒ते हेठि निहाईं तरफ ईंदो आहे ।
 • मसाने जी पथिरीअ जो सूर निहाईअ में ऐं पेशाब जी जग॒ह ते थींदो आहे ।
 • ही सूर रवाजी तरह कलाकनि ताईं हलंदो आहे ऐं पोइ आहिस्ते-आहिस्ते घटिजी वेंदो आहे ।
 • घणे क़दुर ही सूर तमाम वधीक हुअण सबबु मरीज़ डॉक्टर वटि डोड़ी वेंदो आहे ऐं सूर घटाइण लाइ दवा या इञेक्श्न जी मदद वठंदो आहे ।

छा पथिरीअ जे करे किडनी ख़राब थी सघे थी ?

हा, केतिरनि मरीज़नि खे मूत्र मार्ग में (किडनी या पेशाब वाहिनीअ में ) वडी॒ पथिरीअ जे करे रंडक थींदी आहे, जंहिंकरे किडनीअ में ठहंदड़ पेशाब सवलाईअ सां मसाने में वञी न सघंदो आहे ऐं किडनी फुंडी पवंदी आहे ।

जेकड॒हिं इन पथिरीअ जो वक़्त सिर सही इलाज कयो न वञे त लंबे अरिसे बइद फुंडी वियल किडनी आहिस्ते आहिस्ते कमज़ोर थींदी आहे ऐं आख़िर में बिल्कुल कमु करण बंद कंदी आहे ।

घटि पाणी पीअणु ऐं किडनीअ जी पथिरीअ जो कुटुंब जो वरिसो पथिरी ठहण जा मुख्य ब॒ जोख़मी कारण आहिनि ।

आहे । इन नमुने किडनी ख़राब थी वञण खां पोइ पथिरी कढी वञे तड॒हिं बि किडनी वरी कमु करे सघे, इहो इमकान न जहिड़ो आहे ।

रेडीयोलाजीकल तपासूं

हीअ पद्वति तमाम सविली, घटि ख़र्च वारी ऐं सविलाईअ सां मिली सघे, अहिड़ी तपास आहे । सोनोग्राफी जी मदद सां मूत्र मार्ग में पथिरी ऐं उन जे करे रंडक जो पिणु निदान थी सघंदो आहे ।

अेक्स - रे के यू.बी.

हिन तपास ज़रीये पथिरीअ जे क़द​, शिकिल ऐं हंध (Place) जी पकी जा॒ण​ X-ray of kidney –ureter bladder (KUB), ज़रीये मिली सघंदी आहे । तंहिंकरे पथिरीअ जो इलाज करण खां अगि॒ में ऐं पोइ अेक्स - रे के.यु.बी. तमाम मददगार थींदी आहे ।

सी.टी.स्केन​:

पथिरीअ जो क़दु, मूत्र मार्ग में रंडक जी तमाम पकी जा॒ण लाइ सभ खां वधीक कमु ईंदड़ जा॒ण याने मूत्र मार्ग जो सीटी स्केन ।

इन्ट्राविनस यूरोग्राफी

आइ.वी.पी. जी तपास रवाजी तरह पके निदान लाइ ऐं आपरेशन या दूरबीन ज़रीये थींदड़ इलाज खां अगि॒ में कई वेंदी आहे । हिन तपास जे ज़रीये पथिरीअ जे क़्द​, शिकिल ऐं जग॒ह जी पकी जा॒ण खां सवाइ किडनीअ जी बनावत​, उन जी कमु करण जी शक्ति केतिरी आहे ऐं केतिरी फुंडियल आहे, उन जी जा॒ण मिलंदी आहे ।

लेबारेटरी जी तपासः

 • युरीन टेस्ट : पेशाब जी तपास ज़रीये पेशाब में इन्फेक्श्न ऐं पेशाब जो PH मापिबो आहे । २४ कलाकनि जे गडु॒ कयल पेशाब मां पेशाब जो अंदाज़​, केल्शियम​, फास्फोरस​, युरिक एसिड​, मेग्निशियम​, ओक़्जेलेट​, साइट्रेट​, सोडियम ऐं क्रीअेटीनिन मापी वेंदी आहे ।
 • रतु जी तपास​: बुनियादी तपासूं जहिड़ोक कम्प्लीट ब्लड काउन्ट​, क्रीअेटीनिन​, इलेक्ट्रोलाइटस ऐं ब्लड सुगर ऐं ख़ास तपास जंहिंकरे के शयूं जेके पथिरी ठाहिण लाइ जवाबदार हूंदियूं आहिनि जीअं त कैल्शियम​, फास्फोरस​, युरिक एसिड ऐं पेराथाइराईड हार्मोन जो अंदाज़ जा॒णण लाइ कई वेंदी आहे ।
 • स्टोन अेनालीसीज़​: जड॒हिं पथिरी पंहिंजो पाण कुदरती नमुने निकरी वञे या कंहिं इलाज जी पद्वतीअ सां कढी वञे त उहा संभाले रखिजे । उन खां पोइ इन जो केमीकल अेनालीसीज़ (कीमियाई तफ़िरक़​) कयो वेंदो आहे त जीअं पथिरीअ जी बनावत जा॒णी सघिजे ऐं उन जी मदद सां अगि॒ते पथिरी थियण खे कीअं रोकिजे ऐं कहिड़ो इलाज ऐं परहेज़ कजे, उन जी पिणु ख़बर पइजी सघंदी आहे ।

अटिकल 50-70% मरीज़नि में वरी पथिरी थींदी आहे, छाकाणि त जंहिं मरीज़ खे हिक दफ़ो पथिरी थी त उन खे वरी-वरी पथिरी थियण जो इमकान वधीक रहे थो जड॒हिं ज़रूरी परहेज़ ऐं योग्य इलाज ज़रीये वरी पथिरी थियण जो इमकान १०% ताईं घटि करे सघिजे थो । तंहिंकरे पथिरीअ वारनि हरहिक मरीज़ खे संभाल सां परहेज़ रखणु तमामु ज़रूरी आङे ।

वधीक पाणी पीअणु

 • तमाम सविली ऐं अहिमियत वारी सूचना, जेका पथिरी थियण खे रोके थी, उहा आहे: "हमेशह वधीक पाणी पियण (३ लिटर या १२ खां १४ गिलास खां वधीक​) ही उपाव पथिरी ठहण खे रोकण में तमाम अहिमियत जो पार्ट अदा करे थो । डीं॒हं दरम्यान केतिरो पाणी पीअजे थो उन जो माप रखण लाइ हिक बोतल पाणीअ जी हमेशह गडु॒ रखो । पथिरी थियण खां रोकण लाइ पीअण जे पाणीअ जे क़िसिम खां उन जो अंदाज़ वधीक अहिमियत वारो आहे ।
 • पथिरी थियण खे अटिकाइण लाइ केतिरो पाणी पीअजे थो उन खां बि केतिरो पेशाब अचे थो, उहो वधीक अहिमियत वारो आहे । रोज़ बि॒नि लिटरनि खां वधीक पेशाब अचे अेतिरो पाणी पीअणु ज़रूरी आहे ।
 • पेशाब सजो॒ डीं॒हुं पाणीअ जहिड़ो साफ अचे त उन जो मतिलबु इहो आहे त पाणू पूरे (घुरिबल​) अंदाज़ में पीतो वियो आहे । पीलो (घाटो) पेशाब अचे त पाणी घटि पीतो वियो आहे, इहो बु॒धाअे थो ।
 • पथिरी ठहंदी अटिकाइण लाइ रोटी खाइण खां पोइ जे ३ कलाकनि दरम्यान​, वधीक मेहनत वारे कमु करण खां पोइ यकिदम​, राति जो सुम्हण खां अगि॒ में ऐं अधि राति जो विच में उथी करे २ गिलास (वधीक​) पाणी पीअणु तमाम ज़रूरी आहे । राति जो ख़ास अलारम रखी करे पाणी पीअणु सलाह भरियो आहे । डीं॒हं जो कंहिं ख़ास वक़्त दरम्यान पेशाब घटि ऐं पीलो (घाटो) ठहंदो आहे । इन पेशाब में मइदिनी लूणनि जो अंदाज़ वधीक हुअण सबबु पथिरी ठहण जी प्रक्रिया तमाम तकिड़ी हूंदी आहे, जे का अटिकाइणु ज़रूरी आहे । इन नमूने डीं॒हं जो कंहिं वक़्त पथिरी ठहण जो जोखम वधीक हुजे तड॒हिं वधीक पाणी पीअण सां पेशाब छिड़ो, साफ ऐं वधीक अंदाज़ में ठहंदो आहे , जंहिं करे पथिरी ठहंदी रोके सघिजे थी ।
 • पाणियठु में पाणीअ खां सवाइ नारेल जो पाणी, जव जो पाणी, शरिबत​, छिडी लसी या सादी थधी पाणियठु (जीअं त लूण बिना सोडा लेमन ) वगै़रह वधीक अंदाज़ में वठणु घुरिजनि

पथिरी ठहंदी अटिकाइण लाइ कहिड़े क़िसिम जी पाणियठु वठणु घुरिजे ?

पाणियठु में पाणीअ खां सवाइ नारेल जो पाणी, जव जो पाणी, शरिबत​, छिडी लसी या सादी थधी पाणियठु (जीअं त लूण बिना सोडा लेमन ) वगै़रह वधीक अंदाज़ में वठणु सां पथिरी ठहण जो इमकान घटिजी वेंदो आहे पर पाणियठु में ५०% जेतिरो पाणी वठणु तमाम ज़रूरी आहे ।

किडनीअ जी पथिरीअ वारनि मरीज़नि खे कहिड़े क़िसिम जी पाणियठु न वठणु घुरिजे ?

डाख (अंगूर​) जो रसु, एपल ज्यूस​, कड़क चांहिं , काफ़ी, चाकलेट या तमाम खंडि वारियूं थधियूं पाणियठूं जीअं त कोका कोला ऐं सभिनी क़िसिमनि जो शराब​, बीयर वगै़रह न

लूण घटि वठणु

खाधे में वधीक लूण न खाइजे , इन करे अथाणो, पापड़​, खारो नास्तो वगै़रह न खाइजनि । खाधे में वधीक लूण या सोडियम वठण सां पेशाब में केलिश्यम वधीक निकिरंदी आहे, जंहिं करे केल्शिय्म स्टोन्स थियण जा इमिकान पिणु ख़ूब वधी वेंदा आहिनि । तंहिं करे पथिरी न थियण लाइ खाधे में सोडियम जो अंदाज़ 100mEq खां घटि ऐं लूण जो अंदाज़ 6 gram जेतिरो रखणु घुरिजे ।

मास​-मछी जो अंदाज़ घटाइणु:

मासांहारी भोजन जीअं त गोश्त , मुरिघी, मछी , बेदा (eggs) न वठिजनि । इन मासांहारी खाधे में वधीक अंदाज़ में युरिक एसिड प्युरीन्स आहिनि, जंहिं करे युरिक एसिड स्टोन ऐं केल्शियम स्टोन ठहण जो इमिकान वधी वेंदी आहे ।

हम वज़िनी खाधो

हम वज़िनी खाधो वठिजे, जंहिं में वधीक भाजि॒यूं ऐं मेवा (फल​) हुजनि, जंहिं में एसिड जो अंदाज़ घटि हूंदो आहे ऐं पेशाब खे पिणु घटि एसेडिक रखे थो । फल जहिड़ोक केला, मौसमी, चेरीस​, कारी डाख​, अनानास वधीक वठिजनि । भाजि॒युनि में गजर​, करेला, सिमला मिर्च​, स्क्वेश वगै़रह वधीक वठिजनि । फाइबर (तंदुनि) वारो खाधो वधीक वठिजे, जीअं त जव​, दालियूं, ओटस ऐं सालयम जा बि॒ज । रिफाईन्ड खाधा, व्हाईट ब्रेड​, पास्ता ऐं सुगर (खंडि) जहिड़ा खाधा न वरिताइजनि, छाकाणि त वधीक सुगर वारो खाधो किडनीअ में पथिरी थियण लाइ भाईवार बणिजे थो ।

बि॒यूं सूचिनाऊँ

विटामिन सी वधीक अंदाज़ मेम (४ ग्राम या वधीक​) न वठिजे । देरि राति जो वधीक गौ॒रो खाधो न खाइजे, छाकाणि त अकेली थेल्हि किडनीअ में पथिरीअ खे दावत डीं॒दी आहे इन करे हम वज़िनी खाधे ज़रीये वज़न क़ाबू रखणु तमाम सलाह भरियो आहे ।

ख़ास ख़बरदारियूं

केल्शियम वारी पथिरीअ लाइ परहेज़​

 • खाधो: पथिरीअ जे मरीज़नि खे केल्शियम वारो खाधो घटि खाइणु घुरिजे, अहिड़ी ग़लत मञिता आहे आ जेकड॒हिं तंदुरस्त खाधो वञे, जंहिं में केल्शियम वधीक अंदाज़ में हुजे मिसाल तोर खीर जूं शयूं, त पिथरी ठहंदी रोके सघिजे थी पर जेकड॒हिं घटि केल्शियम वारो खाधो वरितो वञे त​, ओक्ज़ेलेट पेट मां जुज़ुब थी वेंदो आहे ऐं ओक्ज़ेलेट पथिरी ठहण जो इमिकान वधी वेंदो आहे ।
 • वधीक या घटि केल्शियम वारो खाधो न वठिजे छाकाणि त ब॒ई गा॒ल्हियूं पथिरी थियण जी जोखम वधाईनि थियूं । जेकड॒हिं केल्शियम डि॒यणु लाज़िमी ई हुजे त उहो रोटीअ सां डि॒जे, जंहिं करे पथिरी थियण जो जोखम घटिजंदी आहे ।
 • दवाऊँ : केल्शियम स्टोन थियण खे रोकण लाइ थाइझाइड डाययुरेटीक्स मददगार थियन थियूं ।

ओक्ज़ेलेट पथिरीअ (Oxalate Stone) लाइ परहेज़​

हेठीअं रीति जा वधीक ओक्ज़ेलेट वारा खाधा घटि वठिजन ।

 • भाजि॒यूं : पालक जी भाजी॒, वाङण​, सिड़ियूं, भींडियूं , बीट​, काकड़ी, टमाटा ऐं लाहोरी गजर ।
 • फल : स्ट्राबेरी, रासबेरी, चकूं , आमला (आंवड़ा) , सीताफल​, अगूंर​, खाजा॒ (काजू) बोहीमुङ (मांडवी), बादाम​, अंजीर ।
 • ड्रींक्स : अंगूर जो ज्युस​, थम्सअप​, पेप्सी, कोका कोला, केडबरी, कड़क कड़िहयल चांहिं ।

युरीक एसिड वारी पथिरीअ लाइ परहेज़​

 • शराब​, बीयर जहिड़ियूं सभु आल्कोहल वारियूं नशेदार शयूं बंद कजनि ।
 • मासां हारी खाधो न खाइणो जहिड़ोक गोश्त (मि.तो. मगज़​) जेरांडी (कलेजी), बुकियूं , मछी (मि.तो. अेनकोवीस​, सारडीन्स​, हेरींग , ट्राऊट साल्मोन​, सूअर जो गोश्त​, चिकन​, बेदा, वडो॒ गोश्त वगै़रह ।
 • दालियूं घटि खाइजनि, जीअं त फरियूं , मटर​, तूहर जी दाल​, भाजि॒यूं जहिड़ोक मशिरूम , पालक जी भाजी॒, अेसपेगरेस ऐं गुल गोभी ।
 • वधीक तिखो, तरियल​, क्रीम वारो खाधो घटि खाइजे या न खाइजे जीअं त आइस्क्रीम​, वेफर वगै़रह ।
 • दवाऊँ : अेलोप्युरीनोल जेका युरिक अेसिड घटि ठहणु डीं॒दी आहे ऐं पेशाब में पिणु उन जो नेकाल घटि करे थी । पोटेशियम साइट्रेट , जेको पेशाब खे आल्कलाइन रखंदी आहे छाकाणि त युरिक अ॓सिड जा कणा ठही करे अेसिडिक पेशाब में पथिरी ठहंदी आहे ।

मूत्र मार्ग में पथिरीअ जो इलाजु

पथिरीअ लाइ कहिड़ो इलाज ज़रूरी आहे उहो पथिरीअ जो क़दु, पथिरीअ जी जग॒ह​, उन जे करे थींदड़ तकिलीफ ऐं जोखमनि खे ध्यान में रखी तय कयो वेंदो आहे । इन इलाज जा मुख्य ब॒ क़िसिम आहिनि :

दवा ज़रीये इलाजु :५०% खां वधीक मरीज़नि में पथिरी नंढी हूंदी आहे ऐं क़ुदरती नमूने ई टिनि खां छहिन हफ़ितनि में पेशाब द्वारां निकरी वेंदी आहे । इन दरम्यान मरीज़ खे पीड़ा (सूर​) में राहत डि॒यण लाइ ऐं पथिरी तकिड़ी निकिरे इन लाइ मदद करण लाइ ही इलाज कयो वेंदो आहे ।

 

दवा ऐं इञेक्शन : पथिरीअ जे न सहण जहिड़े सूर खे घटाइण या दूर करण लाइ वक़्त सिर​, सजो॒ डीं॒हं असर करे, अहिड़े दर्द मिटाईंदड़ (Analgesic) गोरी या इञेक्शन जो उपयोग कयो वेंदो आहे ।

वधीक पाणियठु : जड॒हिं पथिरीअ जो सूर हुजे तड॒हिं पाणियठु माप में वठणु घुरिजे छाकाणि त वधीक पाणियठु सूर वधाअे बि सघे थो । जड॒हिं सूर मिटी वञे उन खां पोइ पथिरीअ जे मरीज़नि खे वधीक पाणियठु - पाणी पीअण जी सूचिना डि॒नी वेंदी आहे । अटिकल २ खां ३ लिटर जेतिरी पाणियठु - पाणी रोज़ पीअजे, जंहिं करे पेशाब जो अंदाज़ वधंदो आहे ऐं तंहिं करे पेशाब में पथिरी निकिरी वञण में मदद मिलंदी आहे । बीयर इहो पथिरी कढण जो इलाजु आहे, इहा मञिता गलत आहे । जड॒हिं पेट जे न सहण जेतिरे सूर ऐं उल्टी उबि॒थनि जे करे पाणियठु पीअणु मुमकिन न हुजे, अहिड़नि मरीज़नि खे बा॒टलनि ज़रीये पाणियठु डि॒नी वेंदी आङे । जड॒हिं पेशाब में पथिरी निकिरे, तड॒हिं मरीज़ खे ऊन जी अगि॒ते तपास लाइ संभाले रखणु घुरिजे । पथिरी संभाले रखण लाइ पेशाब परिण (अटे छाणी Sieve) में कजे, जीअं पथिरी सविलाईअ सां खणी सघिजे ।

सर्जीकल इलाजु: क़ुदिरती नमूने निकरी न सघनि, अहिड़ियूं पथिरियूं कढण लाइ जुदा-जुदा घणा विकल्प आहिनि । सभ खां वघीक कमु ईंदड़ पद्वति अेकस्ट्रा कोरपोरीयल शॉक वेव लिथोट्रीप्सी ( .अेस​.डबल्यू.अेल​) , परफ्यूटेनियस नेफ्रोलिथो ट्रीप्सी (पी.सी.अेन​.अेल​.) यूरेटरोस्कोपी ऐं तमाम घटि क़िसिम में थींदड़ ओपन सर्जरी (वढ कुट​) । पथिरीअ जे क़द​, जग॒ह ऐं क़िसिम खे ध्यान में रखी कहिड़ी पद्वती मरीज़ लाइ उत्तम आहे, उहो युरोलोजिस्ट या सर्जन तय कंदो आहे ।

छा, हरहिक पथिरी यकिदम कढाइणु ज़रूरी आहे ?

 • लंबे अरिसे ताईं पथिरी हुजे ऐं हर घड़ी सहन करे न सघिजे अहिड़ो सूर करे ऐं पंहिंजो पाण न निकिरे ।
 • तमाम वडी॒ पथिरी हुजे , जेका मूत्र मार्ग मां निकिरी न सघे ।
 • मूत्र मार्ग में रूकावट करे ऐं किडनीअ जी कमु करण जी शक्तिअ ते असर करे ।
 • पेशाब में वक़्त​-बि-वक़्त इन्फेक्शन करे ऐं पेशाब में रतु या रोग॒ अचे या किडनीअ खे नुक़िसान थींदो हुजे त उन खे यकिदम कढणु ज़रूरी आहे ।

.अेस​.डबल्यु.अेल​. Extra corporeal shock wave Lithotripsy

अेस​.डबल्यु.अेल​. - अेक्स्ट्रा कोर्पोरल शोकवेव लिथोट्रिप्सी किडनी ऐं पेशाब वाहिनीअ जे मथिअें हिस्से में आयल १.५ खां नंढी पथिरी दूर करण जी तमाम आधुनिक ऐं असरदायक पद्वति आहे ।

हिन पद्वतीअ में ख़ास क़िसिम जी लिथोट्रोपटर मशीन पैदा कयल शक्तीशाली लहिरुनि (Shock wave) जी मदद सां पथिरीअ जा रेतीअ जेतिरा टुकिड़ा कया वेंदा आहिनि जेके आहिस्ते - आहिस्ते थोड़नि डीं॒हनि में पेशाब मइरफ़त बा॒हिर निकिरी वेंदा आहिनि । लेथोट्रीप्सी करण खां पोइ मरीज़ खे ख़ूब पाणियठु (पाणी) पीअण लाइ चयो वेंदो आहे , जंहिं करे टुकिड़ा थी वियल पथिरी सविलाईअ सां पेशाब में निकिरी वञे । वडी॒ पथिरीअ में लिथोट्राप्सी करण खां पोइ पेशाब वाहिनी में घणा दफा रंडक थींदड़ रोकण लाइ हिक कोमल प्लास्टिक जी ट्यूब विझिबी आहे, जंहिं खे "Stent " चइबो आहे ।

हीअ पद्वति तमाम सलामत लेखिबी आहे । केतिराई दफ़ा लिथोट्रीप्सी करण खां पोइ पेशाब में रतु, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन​, केतिराई दफ़ा पथिरी दूर करण लाइ हिक खां वधीक दफ़ा इहो इलाजु करिणो पवंदो आहे , कड॒हिं कड॒हिं पथिरीअ जा टुकड़ा मूत्र मार्ग में रंडक कंदा आहिनि , कड॒हिं किडनीअ खे नुक़िसान थियण सां रतु जो दाबु॒ वधी वेंदो आहे । फायदनि में डि॒ठो वञे त हीअ पद्वती तमाम सलामत आहे जंहिं में रवाजी तोर मरीज़ खे इस्पताल में दाख़िल करण जी ज़रूरतन पवंदी आहे । आपरेशन करण खां सवाइ, दूरबीन खां सवाइ, बेहोश करण खां सवाइ पथिरी निकिरी सघंदी आहे । सूर तमाम घटि या न जहिड़ो थींदो आहे ऐं सभिनी उम्र जे मरीज़नि लाइ सुठे में सुठी आहे ।

पथिरी ५०% खां वधीक मरीज़नि में वरी थी सघंदी आङे इन खां बचण लाइ सूचिनाउनि जो सख़िताईअ सां अमल कजे ।

तमाम वडी॒ पथिरी ऐं थुल्हनि मरीज़नि में हीअ पद्वति असिराइती न आहे । गर्भावस्था में हीअ पद्वति बराबर न आहे ऐं जिनि मरीज़नि में रतु जो तमाम ऊचो दाबु॒ पेशाब में तमाम घणो इन्फेक्शन​, मूत्र मार्ग में रंडक या रतु जे ज॒मी वञण जी प्रक्रिया में कुझ तकिलीफ हुजे, अहिड़नि मरीज़नि लाइ पिणु हिन पद्वतिअ जी सलाह न डि॒नी वेंदी आहे ।

लिथोट्रोप्सी करण खां पोइ डॉक्टर खे नेमाइतो डे॒खारिजे, कुझ वक़्त जी विछोटीअ बइद रिपोर्टस कराइजनि ऐं वरी पथिरी न थिअे उन लाइ हर क़िसिम जी संभाल ऐं परहेज़ तमाम ज़रूरी आहे ।

पी.सी.अेन​. अेल​. (Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL))

किडनीअ जी पथिरीअ जो दूरबीन ज़रीये इलाजु (पी.सी.अेन​. अेल​. ) किडनीअ जी पथिरी जड॒हिं विचोली साईज़ या वडी॒ (1.5 से.मी. खां वडी॒) हुजे, तड॒हिं उन खे दूर करण जी हीअ आधुनिक ऐं उत्तम पद्वती आहे । जड॒हिं यूरेटरोस्कोपी या लिथोट्रीप्सी द्वारां पथिरी न निकिरे तड॒हिं पी.सी.अेन​. अेल​. पद्वति सुठे में सुठी लेखिबी आहे ।

हिन पद्वतिअ में पासे में, किडनीअ जी जग॒ह ते सोनोग्राफी जे मदद सां नढो चीर (cut) डे॒ई, किडनीअ ताईं सोराख जो रस्तो ठाहे ऐं ख़ास क़िसिम जे ओज़ार सां चीर वेकिरो कयो वेंदो आहे ऐं किडनीअ में पथिरी हुजे ओसिताईं नली विझिबी आहे । ख़ास ओज़ार जंहिंखे नेफ्रोस्कोप चइबो आहे, उन जी मदद सं पथिरी डि॒सी सघिबी आहे । नंढी पथिरीअ खे Forceps (चिमिटी-अंबूरी) जी मदद सां ऐं वडी॒ पथिरीअ खे Shock Wave ज़रीये टुकिड़ा करे दूर कयो वेंदो आहे (Nephrolithortipsy) ।

पी.सी.अेन​. अेल​. तमाम सलामत पद्वति हुअण जे बावजूद हरहिक आपरेशन द्वारां इलाज में तकिलीफूं थी सघनि थियूं जीअं त रतु जो वहणु, इन्फेक्शन थियणु, बि॒यनि ऊज़िवनि खे ईज़ाउ थियणु मिसाल तोर आंडा, मसानो ऐं हाइड्रोथोरेक्स थियणु ।

पाणी वधीक पीअणु इहो पथिरीअ जे इलाज ऐं वरी थियण खां रोकण लाइ तमाम ज़रूरी आहे ।

रवाजी नमूने पेट खोले करे थींदड़ पथिरीअ जे आपरेशन में पुठी ऐं पेट ते लग॒-भग॒ 12cm खां 15cm, जेतिरो डिघो चीर डि॒यणो पवंदो आहे पर हिन आधुनिक पद्वतिअ में फक़ति १ से.मी. जेतिरो नंढो चीर कमर ते डि॒नो वेंदो आङे , जंहिं करे आपरेशन खां पोइ थोरे वक़्त में मरीज़ रोज़ाना कम शुरू करे सघंदो आहे ।

यु.आर​.अेस.(Ureteroscopy (URS))

मसाने ऐं पेशाब वाहिनीअ में आयल पथिरीअ जो दूरबीन ज़रीये इलाजु :

मसाने ऐं पेशाब वाहिनीअ में आयल पथिरीअ जे इलाज लाइ हीअ पद्वति उत्तम आहे । हिन पद्वतिअ में आपरेशन या सारोख़ करण खां सवाइ पेशाब करण जे मार्ग में ख़ास क़िसिम जी दूरबीन (Cystoscopye / Ureteroscope)(जेका हल्की, सन्ही (पतिली) ऐं सविलाईअ सां मुड़ी सघे अहिड़ी नली हूंदी आहे, जंहिंजे अगि॒एं हिस्से में केमेरा हूंदी आहे) जी मदद सां पथिरीअ ताईं पहुचिबो आहे । पथिरीअ जे क़द ऐं पेशाब वाहिनीअ जी वेकरि खे ध्यान में रखी वडी॒ पथिरीअ खे ‘Shock Wave Probe’ ज़रीये टुकिड़ा करे दूर कबो आहे (Pneumatic Lithotripsy) (पद्वतिअ सां) ऐं ऊहा पेशाब ज़रीये निकिरी वेंदी आहे ऐं नंढी पथिरीअ खे ख़ास चिमिटे सां पकिड़े बा॒हिर कढिबो आहे । हिन पद्वतीअ जो वडो॒ फायदो इहो आहे त मरीज़ यकिदम घर वञी सघे थो ऐं बि॒नि या टिनि डीं॒हनि में ई आम जीवन जीअी सघे थो ऐं चीर डि॒यण खां सवाइ पिणु तमाम सख़्त ऐं वडी॒ पथिरीअ खे भञी करे सन्हा टुकिड़ा करे सघिबो आहे ।

यु.आर​.अेस​. तमाम सलामत आहे पर सर्जरीअ वारे इलाज में थोड़ो जोखम (ख़तिरो) त हूंदो ई आहे, जीअं त पेशाब में रतु जो निकिरण​, मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन , पेशाब वाहिनीअ में सोराख़ थियणु ऐं मूत्र मार्ग खे ईज़ाऊ थियण सां (Ureteral Structure) पेशाब जी नली सुसी सघे थी ।

आपरेशन​

आपरेशन में वढ​-कुट (शस्त्र​-क्रिया) जो उपयोग वधीक हुअण सबबु उहा पीड़ा दायक हूंदी आहे ऐं मरीज़ खे ५ खां ७ डीं॒हं होस्पीटल में रहिणो पवंदो आहे । नई आधुनिक पद्वतियुनि जी हासिलात जे करे चीर डे॒ई आपरेशन करण जी ज़रूरत तमाम घटिजी वेई आहे ऐं इहो आपरेशन तमाम घटि मरीज़नि में , जिनि खे बि॒या गंभीर मसइला हुजनि या पथिरी वधीक हुजे, तड॒हिं ई कयो वेंदो आहे ।

हिन आपरेशन जो मुख्य फायदो इहो आहे त हिक ई आपरेशन ज़रीये वधीक अंदाज़ में ऐं वडी॒ पथिरी हुजे त उन खे बि कढी सघिबो आहे । विकास शील देशनि में जिते साधन सामग्रीअ जी हासिलात घटि हूंदी आहे उते ही आपरेशन वधीक कमु डीं॒दड़ ऐं असिराइतो हूंदो आहे ।

किडनीअ जी पथिरीअ वारनि मरीज़नि खे डॉक्टर जो यकिदम संपर्क कड॒हिं करणु घुरिजे

 • पेट में सही न सघिजे अेतिरो सूर पवे ऐं दवा सां न मिटंदो हुजे ।
 • तमाम घणी उल्टी ऐं उबि॒था अचनि, जंहिंकरे दवा या पाणियठु वठी न सघिजे ।
 • थधि सा बुख़ार अचे ऐं पेशाब में साड़े सां पेट में सूर थिअे ।
 • पेशाब में रतु अचे ।
 • पेशाब बिल्कुल बंद थी वञे ।

स्त्रोत: किडनी एजुकेशन

आख़िर बदलाउ कयल : 7/10/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate