অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

बा॒रनि में किडनी ऐं मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन​

बा॒रनि में किडनी ऐं मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन​

बालग़ (जवान​) माण्हुनि खां बा॒रनि में ही मसइलो वधीक अहिमियत वारो छो आहे ?

 • बा॒रनि खे वरी वरी बुख़ार अचे, उन जे कारणनि में किडनी ऐं मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन हिकु मुख्य कारण आहे । बा॒रनि में साह जी तकिलीफ ऐं दस्त खां पोइ रवाजी नमूने थींदड़ इन्फेक्शन में मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन टिअें नंबर ते आहे ।
 • नंढी उम्र जे बा॒रनि में किडनी ऐं मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जो देर सां या अणपूरो इलाज थियण जे करे किडनीअ खे सुधिरी न सघे, अेतिरो नुक़िसान थी सघे थो ऐं केतिरा दफ़ा त किडनी बिल्कुल बिगड़ी वञे, उन जो डपु रहंदो आहे । इन खां सवाइ घणे अरिसे खां पोइ रतु जो ऊचो दाबु॒ ऐं बराबर विकास न थियल किडनी पिणु डि॒सण में ईंदी आहे ।
 • जुदा जुदा निशानियुनि जे करे मुत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जो निदान घणे वक़्त ताईं थी न सघंदो आहे । मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जे निदान लाइ सुजागी॒ ऐं योग्य तपास ज़रूरी आहे ।
 • हिन सबब करे बा॒रनि में पेशाब जे इन्फेक्शन जो तकिड़ो निदान​, उन जे कारणनि जी तपास ऐं उन खे अटिकाइण लाइ तमाम ज़रूरी आहे ।
 • वरी वरी थियण जो वधीक ख़तिरो रहे थो ।

बा॒रनि में वरी-वरी ईंदड़ बुख़ार जो कारण मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन थी सघे थो ।

बा॒रनि में पेशाब जो इन्फेक्शन थियण जो इमिकान कड॒हिं वधीक रहंदो आहे ?

बा॒रनि में इन्फेक्शन वधीक थियण जा कारन हेठीअं रीति आहिनि :

 • छोकिरियुनि जी पेशाब जी नलीअ जी ढेघि नंढी हुअण सबबु इन्फेक्शन थियण जो इमिकान वधीक हूंदो आहे । इन खां सवाइ पेशाब जी नली ऐं क्रिफिती (काकूस​) लाहिण जी जग॒ह पासे पासे में हुअण सबबु बेक्टीरिया पेशाब जी नलीअ में सविलाईअ सां वञी सघनि था ऐं इन्फेक्शन थी सघे थो ।
 • क़ाकूस करण खां पोइ साफ करण जी क्रिया में पुठियां खां अगि॒यां तरफ धोअण जी आदत जे करे बि ही इन्फेक्शन लग॒ण जो इमिकान वधीक रहे थो ।
 • जन्म जी ख़ामीअ करे पेशाब ऊँधे पासे मसाने खां पेशाब वाहिनी ऐं किडनीअ डां॒हुं वेंदो हुजे (Vesico ureteral reflux) ।
 • किडनीअ जे अंदरिअें पासे आयल​, हेठि वेंदड़ भाङो पेल्वीस ऐं पेशाब वाहिनीअ खे गं॒ढीदड़ हिस्सो सुसण करे पेशाब में रंडक थींदी हुजे (Pelvi reteric junction-PU obstruction)
 • पेशाब जी नलीअ मां वाल्व (Posterior urethral valve) जे करे नंढनि बा॒रनि खे पेशाब लाहिण में तकिलीफ थींदी हुजे ।
 • मुत्र मार्ग में पथिरी हुजे ।

बि॒या सबब​

क़ब्जी, सफाई न रखियल हुजे, लंबे अरिसे खां पेशाब जी नली विझायल हुजे या वरिसे में मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन थींदो हुजे ।

पेशाब जे इन्फेक्शन जूं निशानियूं

 • रवाजी तरह चार खां पंजनि सालनि खां वडा॒ बा॒र पेशाब जे तकिलीफ जी शिकायत ख़ुद करे सघनि था । पेशाब में इन्फेक्शन जे निशानियुनि जी तफिसीलवार चर्चा बाब १८ में कई वेई आहे ।
 • नंढी उम्र जा बा॒र पेशाब जी शिकायत करे नथा सघनि पेशाब करण वक़्त बा॒र रोअे, पेशाब लाहिण में तकिलीफ थिअे या वरी बुख़ार लाइ पेशाब जी तपास में ओचितो ई इन्फेक्शन जी हाज़िरी मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन बु॒धाअे थी ।
 • बुख न लग॒णु, वज़नु न वधणु या गंभीर इन्फेक्शन हुजे त वधीक बुख़ार सां पेट फुंढी पवणु, उल्टियूं , दस्त​, साई (Jaundice) थियणु जहिड़ियूं बि॒यूं निशानियूं पिणु मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जे करे नंढनि बा॒रनि में डि॒सण में ईंदियूं आहिनि ।

मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जो निदान

किडनी ऐं मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जे निदान लाइ ज़रूरी तपास खे मुख्य बि॒नि हिस्सनि में विरिहाअे सघिजे थो :

मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन लाइ आम निदान​

युरीन जी माइक्रोस्कोप ज़रीये तपास या डीपस्टिक टेस्ट जी वधीक तफिसीलवार चर्चा बाब १८ में कयल आहे ।

मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जे निदान लाइ

मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जे सही निदान लाइ युरीन कल्चर करायो वेंदो आहे । युरीन कल्चर ज़रीये मूत्र मार्ग में किथे बेक्टीरिया जो इन्फेक्शन थियल आहे ऐं कहिड़ी दवा ज़रीये इलाज कजे, इहा पिणु ख़बर पवंदी आहे ।

रतु जी तपास​

हिमोग्लोबिन​, अछा जुज़ा, सीरम क्रीअेटीनिन , ब्लड सुगर ऐं सी.आर.पी. ।

मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन थियण जे कारण जो निदान​

रेडीओ लाजीकल तपासूं

किडनी ऐं मसाने जी सोनोग्राफी, पेट जो अेक्स रे, वोईडींग सिस्टोयुरेथ्रोग्राम - वी.सी.यु.जी., पेट जो सी.टी. स्केन या अेम​.आर​.आइ. ऐं इन्ट्राबिनस यूरोग्राफी - आइ. वी.यू. ।

किडनीअ जो नुक़िसान डि॒सण लाइ तपास​

किडनीअ में नुक़िसान डि॒सण लाइ सुठे में सुठी पद्वाति डी.अेम. अेस​. अे. स्केन । किडनीअ जो स्केन आहे । डी.अेम. अेस​. अे. (Dimercaptosuccinic acid Scan) मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन (यु.टी.आइ.) थियण खां ३ खां ६ महिना पोइ कराइणु सलाह भरियो आहे ।

मसाने जी कमु करणी शक्ति जा॒णणा लाइ युरोडाइना-मिक्स स्टडी (Urodynamic) कई वेंदी आहे ।

घणे भाङे बा॒रनि में पेशाब जे इन्फेक्शन जे कारणनि जे निदान लाइ थींदड़ वी.सी.यु.जी. तपास कहिड़े नमूने कई वेंदी आहे ? उहा छो ज़रूरी आहे ?

 • वोइडींग सीस्टो युरेथ्रोग्राम वी.सी.यु.जी. (तोर जा॒तल तपास​) जेका बा॒रनि में मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन ऐं वेसीको युरेट्रल रीफ्लक्स (वी.यु.आर​.) जे निदान लाइ थींदड़ तपास आहे ।
 • वी.यु.आर​. जे निदान ऐं उन जी तिखाण (Severity) डे॒खारींदड़ स्टेज जे निदान लाइ (वी.सी.यु.जी.) सुठे में सुठी तपास आहे । मसाने जी तकिलीफ जी जा॒ण पिण वी.सी.यु.जी. जी तपास ज़रीये मिलंदी आहे ।
 • इहा तपास 2 सालनि जी नंढी उम्र जे बा॒रनि में मसाने में इन्फेक्शन लगे॒ त उन खां पोइ कराइण ज़रूरी हूंदी आहे ।
 • मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जे इलाज जे हिक हफिते खां पोइ इहा तपास कई वेंदी आहे ।
 • वी.सी.यु.जी. तोर मशहूर हिन तपास में ख़ास क़िसिम जी आयोडिन वारी पाणियठु खे केथेटर ज़रीये मसाने में भरियो वेंदो आहे । उन खां पोइ बा॒र खे पेशाब करण लाइ चयो वेंदो आहे । पेशाब करण जी प्रक्रिया दरम्यान मसाने ऐं पेशाब जी नलीअ जा अेक्स - रे वरिता वेंदा आहिनि । इन तपास ज़रीये पेशाब मसाने मां उबिते तरफ पेशाब वाहिनी ऐं किडनीअ डां॒हुं वेंदो हुजे, मसाने में का बि ख़ामी हुजे या मसाने मां पेशाब जी नलीअ ज़रीये पेशाब बा॒हिर निकिरण जे रस्ते में रंडक हूंदी त उन बाबत ज़रूरी जा॒ण मिलंदी आहे ।
 • नढंनि बा॒रनि में इन तपास ज़रीये युरेथ्रल वाल्व जी बनावत (रचना) जी ख़बर पइजि सघंदी आहे ।

पेशाब में इन्फेक्शन खे अटिकाइण लाइ आम सूचिनाऊँ

 • बा॒र खे डीं॒ह दरम्यान जेतिरो थी सघे वधीक पाणी (पाणियठु) डि॒जे जीअं वधीक पेशाब अचे ऐं बेक्टीरिया ऐं बि॒यनि जंतुनि जो पेशाब ज़रीये नेकाल थी वञे ।
 • बा॒रनि खे हर २-३ कलाकनि में पेशाब करे वठणु घुरिजे वधीक वक़्त लाइ मसाने में पेशाब गडु॒ थिअे त इन करे इन्फेक्शन थियण जो इमिकान रहंदो आहे ।
 • काकूस ऐं पेशाब वारी जग॒ह जी ऐं आस-पास जी जग॒ह जी पूरी सफाई रखणु ज़रूरी आहे । काकूस करण खां पोइ वधीक पाणी सां ऐं अगि॒यां खां पुठिअें तरफ इन नमूने साफ करण सां पेशाब जो इन्फेक्शन थियण जो इमिकान घटाअे सघिजे थो ।
 • नंढनि बा॒रनि में डायपर वक़्त​-बि-वक़्त बदिलाईंदो रहिजे जीअं वरी इन्फेक्शन थियण जो इमिकान घटि रहे ।
 • बा॒रनि खे अंदरियां कपिड़ा काटन (सोटी) पहिराइणु घुरिजनि जीअं पूरी हवा मिली सघे ऐं वधीक टाईट (चुस्त​) कपिड़ा न पहिराइणु सलाह भरियो आहे ।
 • जिनि बा॒रनि में सुन्न्त करायल हुजे उन्हनि खे पेशाब जी जग॒ह हर घड़ी पाणीअ सां साफु रखणु घुरिजे ।
 • जिनि बा॒रनि खे वसाइको युरेटिक रिफिलक्स (वी.यु.आर​.) हुजे उन्हनि खे लगा॒तार बि॒नि खां टे दफ़ा पेशाब करण घुरिजे जीअं पेशाब करण खां पोइ जो बचियलु पेशाब मसाने में गडु॒ न थिअे ।
 • जिनि बा॒रनि में वरी वरी मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन थींदो हुजे उन्हनि खे डॉक्टर जी सलाह मूजिबु योग्य अंदाज़ ऐं वक़्त लाइ अेन्टीबायोटीक वठणु ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ।

मूत्र मार्ग जे इन्फेक्शन जो इलाजु

आम ख़बरदारी

 • मथियूं सभु ख़बरदारियूं रखणु ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ।
 • मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन थियो हुजे त वधीक अंदाज़ में पाणी पाणियठु वठण जी सलाह डि॒नी वेंदी आहे ऐं जेकड॒हिं मरीज़ इस्पताल में दाख़िल हुजे त डॉक्टर जी सलाह मुजिबु बा॒टिला चाढ़िहबा आहिनि ।
 • बा॒र खे बुख़ार हुते त उन लाइ ज़रूरत मूजिबु बुख़ार लाहिण जी दवा डि॒नी वेंदी आहे ।
 • पेशाब जे इन्फेक्शन जो इलाजु पूरो थियण खां पोइ यकिदम इन्फेक्शन मुकमल नमूने नास थी वियो आहे उहो तय करण लाइ पेशाब जी तपास ज़रूरी आहे ।
 • जिनि बा॒रनि जे मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन थियो हुजे उन्हनि खे सोनोग्राफी या डॉक्टर जी सलाह मूजिबु बि॒यूं तपासूं कराइणु ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ।
 • इन्फेक्शन वरी त न थियो आहे, उहो तय करण लाइ इलाज पुरो थियण खां पोइ सतनि डीं॒हनि खां पोइ ऐं उन खां पोइ ज़रूरत अनुसार पेशाब जी तपास कराइणु ज़रूरी आहे ।
 • बा॒र खे रवाजी खाधे जी छूट डि॒नी वेंदी आहे ।

दवा ज़रीये इलाज​

 • पेशाब जे इन्फेक्शन जे इलाज खां पोइ उन खे क़ाबूअ में रखण लाइ बा॒र में इन्फेक्शन जूं निशानियूं उन जी गंभीरता ऐं बा॒र जी उम्र खे ध्यान में रखी अेन्टीबायोटिक ज़रीये इलाज कयो वेंदो आहे । इहो इलाजु शुरू करण खां अगि॒ में पेशाब जे कल्चर जी तपास कराइणु सलाह भरियो आहे ।
 • कल्चर जी रिपोर्ट अचे त उन जे आधार ते शुरू कयल दवा जो तबितय ते असर संतोषकारक हुजे त दवा में फेरिफार कयो वेंदो आहे ।
 • जेकड॒हिं बा॒र वधीक बीमार हुजे उल्टी, उबि॒था हुजनि, बुख़ार सां थधि लगे॒, निहाअींअ में सूर पवे, वात सां दवा वठी न सघंदो हुजे त उन्हनि खे इस्पताल में दाख़िल करे अेन्टीबायोटीक्स ऐं बि॒यनि दवाउनि जा इञेक्शन डि॒यणु ज़रूरी बणिजंदो आहे ।
 • वात ज़रीये वठिजंदड़ अेन्टीबायोटीक्स ३-६ महिननि खां वडी॒ उम्र जे बा॒रनि खे डि॒नियूं वेंदियूं आहिनि , जेके सविलाईअ सां दवा वठी सघंदा हुजनि ।
 • इन क़िसिम जो इलाजु रवाजी तरह ७ खां १० डीं॒हनि ताईं कयो वेंदो आहे । इन्फेक्शन जे इलाज सां गडो॒गडु॒ उन जो कारणु जा॒णण लाइ कयल तपास में मिलियल जा॒ण मूजिबु अगि॒ते जे इलाज लाइ फैसिलो कयो वेंदो आहे ।
 • बीमारीअ जूं निशानियूं इलाज दरम्यान घटिजी वञनि या नाबूद थियनि तड॒हिं बि डॉक्टर जी सलाह मूजिबु योग्य वक़्त ताईं इलाजु चालू रखणु ज़रूरी हूंदो आहे ।

मूत्र मार्ग में व री -वरी इन्फेक्शन थियणु

जंहिं मरीज़ खे साल में टिनि खां वधीक दफ़ा पेशाब जो इन्फेक्शन थियो हुजे, अहिड़े मरीज़ खे कुझ ख़ास क़िसिम जूं दवाऊँ घटि डोज़ सां रात जो हिकु दफ़ो घणे अरिसे ताईं (टिनि महिननि खां वठी ब॒ साल उन खां बि वधीक वक़्त ताईं) वठण जी सूचिना डि॒नी वेंदी आहे । केतिरो लंबो अरिसो इहा दवा वठिणी, इहो मरीज़ जी तकिलीफ​, इन्फेक्शन जो अंदाज़ वगै़रह खे ध्यान में रखी तय कयो वेंदो आहे ।

बा॒रनि में जन्म खां वठी ख़ामीअ जे करे मूत्र मार्ग जो इन्फेक्शन थियण जो इमिकान वधीक रहे थो ।

 • बा॒रनि में वरी-वरी पेशाब में इन्फेक्शन थींदो हुजे तड॒हिं सोनोग्राफी, वी.सी.यु.जी. ऐं ज़रूरत अनुसार डी.अेम​.अेस​. जी तपास कई वेंदी आहे ।
 • टे मुख्य कारण​, जिन जो इलाज थी सघंदो आहे, उहे आहिनि वी.यु.आर​. पोस्टीरियर युरेथ्रल वाल्व ऐं पथिरी । बा॒रनि में पेशाब जे इन्फेक्शन लाइ जवाबदार कारण मुजिबु ख़ास क़िसिम जी दवा ऐं इन्फेक्शन वरी न थिअे उन लाइ ख़बरदारी रखण जो योग्य आयोजन कयो वेंदो आहे ।
 • जवाबदार बीमारियुनि जो इलाज किडनी फिज़ीशियन​- नेफ्रोलोजिस्ट​, किडनी सर्जन​-युरोलाजिस्ट या बा॒रनि जे सर्जन द्वारां तय कयो वेंदो आहे ।

पेशाब जी नलीअ में वाल्व​ (Posterior urethral valve)

हीअ तकिलीफ जन्म खां वठी हूंदी आहे । छोकिरनि में नज़र ईंदड़ हिन तकिलीफ में पेशाब जी नलीअ में आयल वाल्व जे करे रंडक थियण सां पेशाब करण में तकिलीफ थींदी आहे ऐं ज़ोर लगा॒इणो पवंदो आहे ।

हिन वाल्व जे हुअण करे पूरो पेशाब लहंदो न आहे ऐं इन सबब जे करे मसाने में वधीक पेशाब गडु॒ थींदो आहे ऐं इन करे लंबे अरिसे खां पोइ मसाने जी दीवाल बिल्कुल थुल्ही थी वेंदी आहे ।

कड॒हिं जन्म खां पोइ पहिरि ऐं ई महिने में ऐं कंहिं वक़्त गर्भावस्था में पोअें महिने में करायल सोनोग्राफीअ जे तपास में हिन बीमारीअ जे हुअण जूं निशानियूं नज़र अची सघनि थियूं ।

पेशाब जे मार्ग में काफी रंडक हुअण करे मसाने जी दीवाल (भिति) थुल्ही थी वेंदी आहे ऐं उन जो मक़िदार (क़दु) वधी वेंदो आहे, मसाने में पेशाब जो योग्य नेकाल थी न सघंदो आहे ऐं पेशाब भरिजी वेंदो आहे, जंहिं करे मसाने में दाबु॒ वधी वेंदो आहे, जंहिं जो उल्टो असर पवण सां मूत्र वाहिनी ऐं किडनी पिणु फुंडी सघनि थियूं । इन तबक़े (स्टेज ) में योग्य इलाज कयो न वञे त लंबे अरिसे बइद किडनीअ खे नुक़िसान थी सघे थो ।

अटिकल २५-३० % बा॒रनि में, जिनि खे पेशाब जी नलीअ में वाल्व हूंदो आहे, उन्हनि खे क्रोनिक किडनी फेल्यर थियण जो इमिकान रहंदो आहे ।

बीमारीअ जूं निशानियूं

रवाजी तरह नज़र ईंदड़ निशानियुनि में पेशाब जी सनिही धार (वहिकरो) अचणु, पेशाब जो फुड़ो फुड़ो थी लहणु, पेशाब करण लाइ ज़ोर लगा॒इणो पवे, बिस्तरे में ई पेशाब थी वञे, मसाने में पेशाब वधीक गडु॒ थियण सां निहाईंअ में सूर थियणु ऐं पेशाब में इन्फेक्शन थियणु वगै़रह ।

बीमारीअ जो निदान​

कड॒हिं जन्म खां पोइ पहिरिऐं महिनिए में ऐं कड॒हिं गर्भावस्था जे आखिरी महिने में सोनोग्राफी कराइण सां बीमारीअ जो निदान थी सघंदो आहे पर सही निदान लाइ वी.सी.यु.जी. जी तपास जन्म खां पोइ कराई वञे त उन में मिली सघे थो ।

बीमारीअ जो इलाजु

किडनीअ जो फिज़ीशियन​-नेफ्रोलोजिस्ट ऐं सर्जन​-युरोलोजिस्ट गडि॒जी हिन बीमारीअ जो इलाजु कंदा आहिनि ।

सभ खां अवल पेशाब जी नली विझी ऐं जेको पेशाब गडु॒ थियलु आहे, उन जो नेकाल कयो वेंदो आहे । हिन तकलीफ जे इलाज में आपरेशन जी ज़रूरत पवंदी आहे । हिन इलाज में ज़रूरत मूजिबु वाल्व खे आपरेशन ज़रीये दूर करणु , मसाने में निहाईअं जे भाङे में सोराख करे पेशाब सिधो बा॒हिर अचे, अहिड़ो बंदोबस्त करणु वगै़रह जो समावेश थींदो आहे ।

इन खां सवाइ बि॒यनि बिमारियुनि जीअं त इन्फेक्शन​, अेनीमिया, किडनी फेल्यर​, शरीर में मइदिनी लूण ऐं पाणीअ जो अंदाज़ जा॒णण लाइ योग्य ऐं वक़्त सिर इलाज कराइणु ज़रूरी हूंदो आहे छाकाणि त आपरेशन खां पोइ इन्हनि बीमारियुनि थियण जो इमिकान हूंदो आहे , इन लाइ नेफ्रोलोजिस्ट खे योग्य वक़्त जी विथीअ ते डे॒खारणु ऐं उन जी सलाह मूजिबु इलाजु करणु घुरिजे ।

वी.यु.आर​.

वी.यु.आर​. याने वसाइको यूरेटिक रिफिलक्स थींदो आहे । वी.यु.आर​. में पेशाब मसाने खां उबिते तरफ पेशाब वाहिनीअ में वेंदो आहे ।

वी.यु.आर​. ते बहस (चर्चा) करण छो ज़रूरी आहे ?

बा॒रनि में पेशाब में इन्फेक्शन लाइ इन्हनि सभिनी कारणनि खां वधीक अहिमियत वारो कारण वी.यु.आर​. आहे । लंबे अरिसे बइद हिन बीमारीअ जे करे किडनीअ खे नुक़िसान थी सघे थो । लंबे अरिसे लाइ किडनीअ में सुधिरी न सघे, इन क़िसिम जे नुक़िसान (Scarring) जे करे रतु जो ऊचो दाबु॒, गर्भावस्था में रतु जो ऊचो दाबु॒ ऐं सोजु॒, क्रोनिक किडनी डिसीज़ ऐं किडनी फेल्यर थियण जो इमिकान हूंदो आहे । कुटुंब जे भातियुनि मां जेकड॒हिं कंहिं खे हीअ बीमारी हुजे त वरिसे में बि॒अे भातीअ खे पिणु थियणु जो इमिकान रहे थो ऐं इहो मसइलो छोकरियुनि में वधी नज़र ईंदो आहे ।

वी.यु.आर​. छा आहे ऐं कहिड़े नमूने थींदो आहे ?

वी.यु.आर​. (वी.यु.आर​.) याने मसाने खां पेशाब जी नलीअ में पेशाब उबिते तरफ वहणु ऐं इहो पेशाब​, पेशाब जी नलीअ मां हिक ई या बि॒न्ही किडनियुनि में वेंदो आहे । रवाजी तरह पेशाब किडनीअ में ठहंदो आहे ऐं हिक ई तरफ (किडनीअ खां पेशाब जी नलीअ में ) वेंदो आहे ऐं पेशाब जी नलीअ में मसाने में ऐं मूत्र मार्ग द्वारां उन जो नेकाल थींदो आहे । रवाजी तरह मसाने में वधीक दाबु॒ हूंदे पिणु पेशाब वाहिनी ऐ मसाने जे विच में आयलु वाल्व पेशाब खे पेशाब जी नलीअ में वञण खां रोकींदो आहे ऐं पेशाब करण जी प्रक्रिया दरम्यान पेशाब मसाने खां हिक तरफ​, पेशाब जी नलीअ मइरिफत निकिरंदो आहे ।

वी.यु.आर​. कहिड़नि कारणनि जे करे थींदो आहे

रवाजी तरह बि॒नि क़िसिमन जा वी.यु.आर​. हूंदा आहिनि । हिकु प्रायमरी ऐं बि॒यों सेकंडरी वी.यु.आर​.

 • प्रायमरी वी.यु.आर​. जन्म खां वठी (जा॒अे ज॒म खां) वाल्व जी रचिना में ख़ामी हूंदी आहे ।
 • सेकंडरी वी.यु.आर​. कंहिं बि उम्र में थी सघंदो आहे ऐं उहो पेशाब जे रस्ते में ऐं मसाने में रंडक , मसाने में वधीक पेशाब गडु॒ थियणु या इन्फेक्शन लग॒ण सां थी सघंदो आहे ।

वी.यु.आर​. जूं निशानियूं

वी.यु.आर​. में के ख़ास निशानियूं डि॒सण में न ईंदियूं आहिनि पर घणे भाङे जे बा॒रनि में पेशाब में इन्फेक्शन जूं निशानियूं गडो॒गडु॒ हूंदियूं आहिनि । जंहिं मरीज़ में बीमारी वधीक तेज़ (ग्रेड ४-५) हुजे ऐं योग्य इलाज न कयो हुजे त रवाजी तरह रतु जो दाबु॒ वधी वञणु, पेशाब में प्रोटीन जो निकिरणु ऐं किडनी ख़राब थियण जूं तकिलीफूं डि॒सण में ईंदियूं आहिनि ।

वी.यु.आर​. जो निदान कहिड़े नमूने थींदो आहे?

वी.यु.आर​. जे निदान लाइ थींदड़ तपासूं हेठीअं रीति आहिनि

निदान लाइ मुख्य तपासूं

 • वी.सी.यु.जी., वी.यु.आर​. जे निदान ऐं उन जी सख़्ताई जा॒णण लाइ हीअ तपास ख़ास कई वेंदी आहे ।
 • वी.यु.आर​. जी सख़िताईअ जे आधार ते उन खे ग्रेड डि॒नो वेंदो आहे । उन ग्रेड तां पेशाब केतिरे अंदाज़ में मसाने मां उबिते तरफ पेशाब जी नलीअ में वञे थो, उन जी जा॒ण मिलंदी आहे । ग्रेड डि॒यण सां बीमारीअ जी सख़िताई ऐं योग्य इलाज मरीज़ लाइ तय कयो वेंदो आहे ।
 • हकिके वी.यु.आर​. में पेशाब (ग्रेड १ ऐं २) फक़ति पेशाब जी नलीअ ताईं ई वेंदो आहे ऐं वधीक गंभीर (ग्रेड ४ ऐं ५) में पेशाब वधीक अंदाज़ में उबिते तरफ वेंदो आहे ऐं पेशाब जी नली फुंडी वेंदी आहे ऐं किडनी पिणु फुंडी वेंदी आहे ।

बि॒यूं ज़रूरी तपासूं :

 • पेशाब जी कल्चर जी तपास​, जंहिं करे पेशाब जो इन्फेक्शन जी जा॒ण मिली सघंदी आहे ऐं उन जो योग्य इलाज करण लाइ ज़रूरी हूंदो आहे ।
 • रतु में हिमोग्लोबिन जी तपास​, अछा ज़ुज़ा ऐं क्रिअेटीनिन जी तपास कई वेंदी आहे ।
 • किडनीअ जी सोनोग्राफी जंहिं मां किडनीअ जी साइज़​, उन जी शिकिल​, को बि (फट जो निशान​) गो॒ल्हे कढणु, पथिरीअ जी रंडक ऐं रचिना में ख़ामी हुजे त उहा जा॒णी सघिजे थी । सोनोग्राफीअ मां बीमारीअ जी जा॒ण नथी मिले ।
 • डी. अेम​.अेस​.अे. किडनीअ जी तपास (DMSA Scan) किडनी स्कारींग जा॒णण लाइ हीअ तपास कई वेंदी आहे ।

वी.यु.आर​. जो इलाजु

पेशाब में इन्फेक्शन ऐं किडनीअ खे थींदड़ु नुक़िसान खे रोकण लाइ वी.यु.आर​. जो इलाज तमाम ज़रूरी हूंदो आहे । हिन बीमारीअ जो इलाजु - बीमारीअ जूं निशानियूं , उन जे अंदाज़ ऐं बा॒रनि जी उम्र खे ध्यान में रखी तय कयो वेंदो आहे ।

वी.यु.आर​. जे इलाज जा मुख्य टे विकल्प आहिनि, जंहिं में दवा ज़रीये इलाजु, आपरेशन ऐं अेन्डोस्कापी ज़रीये इलाज जो समावेश थिअे थो । पेशाब जे इन्फेक्शन ज्ते ज़ाबितो मरीज़ जे इलाज जो अहिमियत वारो हिस्सो आहे । घणे भाङे दवा ज़रिये इलाजु कयो वेंदो आहे । किनि मरीज़नि में जिनि ते दवा असर नथी करे या बीमारी वधीक गंभीर हुजे तड॒हिं आपरेशन या अेन्डोस्कोपीअ ज़रीये इलाज कयो वेंदो आहे ।

हल्के वी.यु.आर. (Mild VUR) जो इलाजु

घटि गंभीर क़िसिम जी तकिलीफ में पेशाब उबिते तरफ वेंदो हुजे त उहा तकिलीफ आहिस्ते आहिस्ते घटिजी कंहिं बि आपरेशन खां सवाइ मुकमल नमूने मिटिजी वेंदी आहे । इन दरम्यान पेशाब में इन्फेक्शन खे क़ाबूअ में रखण लाइ योग्य अेन्टीबायोटीक्स डि॒यणु ज़रूरी आहिनि ।

दवा ज़रीये इन्फेक्शन क़ाबूअ में अची वञे, उन खां पोइ बा॒र खे इन्फेक्शन न थिअे , उन लाइ राति जो सुम्हण वक़्त लंबे अरिसे ताईं अेन्टीबायोटीक्स डि॒नियूं वेंदियूं आहिनि । नाइट्रोफ्यूरेन्टोइन ऐं कोट्रीमोक्सेज़ोल नाले वारियुनि दवाउनि जो उपयोग कयो वेंदो आहे । इलाज दरम्यान हर १ खां २ सालनि में उबिते तरफ पेशाब वाहिनीअ में वेंदड़ पेशाब जे अंदाज़ में केतिरो फेरिफार थियो आहे, उहो जा॒णण लाइ वरी वी.सी.यु.जी. तपास कई वेंदी आहे ।

वधीक गंभीर वी.यु.आर​. जो इलाजु

जड॒हिं वधीक अंदाज़ में पेशाब उबिते तरफ वेंदो हुजे ऐं उन जे करे पेशाब वाहिनी ऐं किडनी वेकिरियूं थी फुंडी पवनि, अहिड़ियुनि हालतुनि में आपरेशन खां सवाइ इहा तकिलीफूं दूर थी न सघंदी आहे । इन आपरेशन (Ureteral reimplantation or ureteroneocystostomy) जो मक़िसद पेशाब वाहिनी ऐं मसाने जे विच में वाल्व जहिड़ो बन्दोबस्त वरी ठहिकी वञे ऐं पेशाब उबिते तरफ पेशाब वाहिनीअ में वेंदड़ अटिकी वञे, इहो हूंदो आहे ।

अेन्डोस्कोपीअ ज़रीये इलाजु

अेन्डोस्कोपीअ ज़रीये इलाजु इहो मुख्य ऐं असरदायक तमाम गंभीर वी.यु.आर​. लाइ कमु आणिबो आहे । इन इलाज जा फायदा आहिनि : इस्पताल में घटि रहणु, चीर खां सवाइ आपरेशन ऐं बि॒यूं गंभीर तकिलीफूं घटिजी वञनि । ही इलाजु अेनेस्थेसिया डे॒ई करे कयो वेंदो आहे ।

जड॒हिं अेन्टीबायोटीक्स ज़रीये कामियाबी न मिले तड॒हिं सख़्त वी.यू.आर​. में आपरेशन या अेन्डोस्कोपीअ ज़रीये इलाज कयो वेंदो आहे ।

हिन इलाज में अेन्डोस्कोप (Lighted tube) जी मदद सां जिते पेशाब वाहिनी मसाने सां गं॒ढियल हूंदी आहे , उते थोल्हि वधाईंदड़ चीज़​ (Dextranomer hyaluronic acid copolymer-Deflux) रखिबी आहे इहा चीज़ (पदार्थ​) इञेक्शन ज़रीये रखी मसाने ऐं पेशाब वाहिनीअ जे पासे जी थोल्हि वधाअे, मसाने खां पेशाब वाहिनीअ में उबिते तरफ वेंदड़ पेशाब जे अंदाज़ खे घटाईंदो आहे ।

अेन्डोस्कापीअ ज़रीये इलाजु इहो शुरुआती तबिक़े जे वी.यु.आर​. लाइ तमाम असरदायक हूंदो आहे । इन खां सवाइ इलाज खां पोइ जिनि खे सालनि खां वी.यु.आर​. जी तकिलीफ हूंदी आहे, उन्हनि खे दवाउनि जो घटि वाहिपो ऐं मानसिक छिक पिणु घटिजी वेंदी आहे ।

नेमाइती तपास : वी.यु.आर​. जे सभिनी बा॒रनि खे डॉक्टर जी सलाह मूजिबु वज़नु, ऊचाई, ब्लड​-प्रेशर​, पेशाब जी रिपोर्ट ऐं बि॒यूं ज़रूरी तपासूं योग्य वक़्त ते कराए वठणु ज़रूरी आहिनि ।

वी.यु.आर​. जे मरीज़नि खे डॉक्टर वटि कड॒हिं वञणु घुरिजे ?

जिनि बा॒रनि खे पेशाब में इन्फेक्शन हुजे उन्हनि खे डॉक्टर खे डे॒खारणु ज़रूरी आहे ऐं हेठि जा॒णायल हालतुनि में पिणु डॉक्टर जी सलाह वठणु घुरिजे :

 • बुख़ार सां थधि लग॒णु, पेशाब में साड़ो या ज़ोर लगा॒इणो पवे, पेशाब में बांस अचे या पेशाब में रतु नि
 • उल्टियूं - उबि॒था, जंहिं करे दवा बि वठी न सघिजे ।
 • शरीर में पाणीअ जो घटिजी वञणु-घटि पाणी (पाणियठु) वठणु करे या उल्टीयुनि जे करे ।
 • निहाईंअ जे हिस्से में सूर पवणु ।
 • सुभाव में चिड़चिड़ाहट​, खाधो घटि खाइणु ऐं बा॒र सदाईं बीमार रहे ।

वी.यु.आर​. जे सभिनी बा॒रनि खे डॉक्टर जी सलाह मूजिबु वज़न​, ऊचाई, ब्लड प्रेशर​, पेशाब जो रिपोर्ट योग्य वक़्त ते कराइण ज़रूरी आहिनि ।

स्त्रोत: किडनी एजुकेशन© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate