অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

हिक ई किडनीअ सां जीअंदड़​

हिक ई किडनीअ सां जीअंदड़​

कंहिं बि माण्हूअ में हिक ई किडनी हुजे त सुभावीक तोर हुन लाइ इहो चिंता जो विषय बणिबो आहे । पर थोड़ी परहेज़ ऐं तंदुरस्त जीअण जे ढंग सां हिक किडनीअ वारा माण्हू पिणु हिक रवाजी ज़िन्दगी गुज़ारे सघनि था । हिन विभाग में घणनि माण्हुनि जी इन बाबति ग़लतफहिमी दूर करण ऐं योग्य रहनुमाई करण जी कोशिश कई वेंदी आहे ।

हिक ई किडनीअ वारे माण्हूअ खे रोज़ मड़ह जी ज़िन्दगीअ में कहिड़ी तकिलीफ थींदी आहे ? छा लाइ?

रवाजी तोर हर हिकु माण्हू बि॒नि किडनियुनि सां जन्म वठे थो । पर हर हिक किडनीअ जी कमु करण जी शक्ति अेतिरी त वधीक हूंदी आहे जो फक़ति हिक किडनी पिणु शरीर जो समूरो ज़रूरी कमु मुकमल नमुने करे सघंदी आहे । हिक ई किडनीअ करे मण्हूअ खे रोज़ानी ज़िन्दगीअ में महिनत करिणी पवे अहिड़े कम में या गृहस्थी जीवन (Sexual Life) में कंहिं बि क़िसिम जी तकिलीफ न थींदी आहे ।

रवाजी ऐं चुस्तीअ वारो जीवन उम्र भर जीअण लाइ फक़ति हिक किडनी काफी हूंदी आहे । घणे भाड़े हिक किडनीअ वारा माण्हू पंहिंजो जीवन रवाजी नमुने जीअंदा हूंदा आहिनि ऐं खेनि हिक किडनी आहे, उन जी जा॒ण औचितो तपास खां पोइ खेनि थींदी आहे ।

हिक किडनीअ वारनि माण्हुनि में लंबे अरिसे बइद (सालनि खां पोइ) पेशाब में प्रोटीन जो निकिरणु ऐं रतु जो वधीक दाबु॒ जहिड़ा असर थी सघनि था पर किडनीअ जी कमु करण जी शक्तिअ में कमी तमामु घटि डि॒सण में ईंदी आहे ।

हिक ई किडनी हुअण जा कहिड़ा सबब आहिनि ?

रवाजी तरह टे हालतूं हिक ई किडनी हुअण जा कारण बणिजी सघनि थियूं :

 • जन्म खां ई हिक किडनी हुजे ।
 • आपरेशन करे हिक किडनी कढी छड॒ण जी ज़रूरत पेई हुजे । हिक किडनी कढण जी ज़रूरत इन करे पवंदी आहे सबबु त पथिरी, रोग॒ या घणे अरिसे जी तकिलीफ जे करे हिक किडनीअ में कैंसर जी गं॒ढि थी पेई हुजे या तमामु घणे अंदाज़ में किडनीअ खे ईज़ाउ पहुतो हुजे ।
 • किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन कयो वियो हुजे, अहिड़नि मरीज़नि में नईं विधल हिक ई किडनी कमु कंदी हूंदी आहे ।

जन्म खां ई हिक किडनी हुअण जो इमिकान केतिरो हूंदो आहे ?

केतिरा माण्हू हिक ई किडनीअ सां जन्म वठंदा आहिनि । जन्म खां ई हिक किडनी हुअण जो इमिकान औरतुनि खां मर्दनि में वधीक हूंदो आहे ऐं उन जो अंदाज़ अटिकल 750 माण्हुनि मां हिक माण्हूअ में आहे ऐं घणे भाङे खाबी॒ (Left) किडनी न हूंदी आहे ।

हिक ई किडनी हुजे, अहिड़नि माण्हुनि खे छा लाइ संभाल रखणु ज़रूरी आहे ?

रवाजी हालतुनि में हिक किडनीअ वारे माण्हूअ खे का बि तकिलीफ न थींदी आहे, पर अहिड़े माण्हुअ जी स्पेर व्हील खां सवाइ वारी गाडी॒अ सां मुशाहिबत करे सघिजे थी । मरीज़ जी कमु कंदड़ फक़ति हिक ई किडनीअ खे जेकड॒हिं नुक़िसान पहुचे त बी॒ किडनी न हुअण सबबु किडनीअ द्वारां थींदड़ सभु कम मुकमल नमुने अटिकी पवंदा आहिनि ऐं किडनीअ जा सभु कमु तमाम तकिड़ा बिगड़ी वेंदा आहिनि ऐं अेक्यूट फेल्यर थी पवंदो आहे ।

अेक्यूट किडनी फेल्यर घणा उलिटा असर ऐं मसइला (Complications) पैदा करे सघे थो, इन करे यकिदम ध्यान छिकाइणु ज़रूरी बणिजी वञे थो ।

जेकड॒हिं इहा हिक ई किडनी थोड़े वद्क़्त में ई वरी कमु करण छडे॒ डि॒अे त घणा ई उबिता असर थी सघनि था ऐं वक़्त गुज़िरंदे उन्हनि में इज़ाफो थियण सां उहे मौतिमार पिणु बणिजी सघनि था । अहिड़े माण्हुअ खे यकिदम डायालिसिज़ जी ज़रूरत पइजी सघे थी त इहे सभु तकिलीफूं थियनि उन खां अगि॒ उहे न थियनि, उन जी ख़बरदारी रखणु तमामु ज़रूरी बणिजी वञे थी । हिक किडनीअ वारनि माण्हुनि में ।

उन माण्हुनि जी हिक ई किडनीअ खे नुक़िसान थियण जो इमिकान कड॒हिं रहे थो ?

हिक ई किडनीअ खे अचानक ऐं घणे अंदाज़ में नुक़िसान कंदड़ हालतूं :

 • पेशाब वाहिनीअ में पथिरी या रतु जी गं॒ढनि जी रंडक जे करे पेशाब जो वहिकरो ओचितो ई अटिकी वञे, जंहिंकरे पेशाब जो नेकाल अटिकी पवे थो ।
 • पेट जे आपरेशन दरम्यान किडनीअ मां पेशाब खणी वेंदड़ नली मूत्र वाहिनी (Ureter) भुल मां ब॒धिजी वञण​ i.e., पेशाब वाहिनीअ वसीले किडनीअ में ठहंदड़ पेशाब हेठि मसाने ताईं न वेंदो आहे ।
 • कुशती, बोक्सिंग​, कराटे, हाकीअ जहिड़ियुनि रांदियुनि दरम्यान इतिफाक सां किडनीअ खे ईज़ाउ थियणु । हिक किडनीअ वारनि मरीज़नि में शरीर जूं ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ हिक ई किडनी रवाजी किडनीअ खां वधीक थुल्ही ऐं वज़नदार थी वेंदी आहे ऐं अहिड़ी किडनीअ खे सविलाईअ सां ईज़ाऊ पहुची सघे थो ।

हिक किडनीअ वारे माण्हुअ खे कहिड़ी संभाल रखणु घुरिजे ?

हिक किडनीअ वारनि माण्हुनि खे कंहिं इलाज जी ज़रूरत न आहे । पर हिक ई किडनीअ खे संभाले रखण लाइ परहेज़ तमामु ज़रूरी थिअे थी । ख़ास संभाल हेठींअ रीत रखिणी आहे :

 • पाणीअ वधीक पीअणु घुरिजे (रोज़ अटिकल टे लिटर ) ।
 • किडनीअ खे ईज़ाउ थी सघे, अहिड़ियुनि रांदियुनि में बहिरो न वठिजे, जीअं त बोक्सिंग​, हाकी, फुटबाल​, कराटे, कुश्ती वगै़रह ।
 • पेशाब में इन्फेक्शन ऐं पथिरीअ जो सवेल ई योग्य इलाजु कजे ।
 • को बि न​ओं इलाजु चालू करण खां अगु॒ ऐं पेट जे कंहिं बि आपरेशन कराइण खां अगु॒ डॉक्टर खे वक़्तसिर जा॒ण कजे त मरीज़ खे हिक ई किडनी आहे ।
 • रतु जो दाबु॒ क़ाबूअ में रखिजे । नेमाइती कसिरत​, तंदुरस्त ऐं हम वज़न खाधो वठिजे, गै़र ज़रूरी दवाऊँ न वठिजनि । डॉक्टर जी सलाह मुजिबु वधीक प्रोटीन वारा खाधा ऐं वधीक अंदाज़ में लूणु बंद कजे । ।
 • हर साल हिकु दफो डॉक्टर खे डे॒खारे ब्लड प्रेशर मापाइणो ऐं डॉक्टर जी सूचिना मूजिबु रतु ऐं पेशाब जी तपास ऐं किडनीअ जी सोनोग्राफी कराइणी । नेमाइतो डॉक्टर खे डे॒खारे रिपोर्टस कराइण सां किडनी फेल्यर ऐं किडनी प्राब्लम्स जूं शुरूआति जूं निशानियूं जल्दी पकिड़जी वेंदियूं आहिनि ऐं वक़्त रहंदे मुनासिब इलाजु कराइण जो मौक़ो मिली सघे थो ।

हिक किडनीअ वारे मरीज़ खे डॉक्टर खे कड॒हिं डे॒खारिजे ?

हिक किडनीअ वारे मरीज़ खे यकिदम डॉक्टर खे डे॒खारिजे जेकड॒हिं :

 • ओचितो ई ऐं बिल्कुल पेशाब बंद थी वञे ।
 • फक़ति हिक ई ऐं वडी॒ थियल किडनीअ खे इतिफाक सां ईज़ाऊ थिअे ।
 • जड॒हिं सूर जी दवा वठण जी ज़रूरत पवे, या कंहिं बि तपास दरम्यान अेक्स​- रे डाई वापिराइणी पवे ।
 • बुख़ार , पेशाब में साड़ो या गा॒ड़िहो पेशाबु अचे त ।

स्त्रोत: किडनी एजुकेशन

आख़िर बदलाउ कयल : 2/19/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate